CJp021 Lexikologie českého jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (cvičící)
Jan Vicenec (pomocník)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp021/01: St 22. 9. až St 15. 12. St 19:00–19:50 učebna 22, A. Veřmiřovský
CJp021/02: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 19:00–19:50 učebna 33, A. Veřmiřovský
CJp021/03: St 22. 9. až St 15. 12. St 10:00–10:50 učebna 2, A. Veřmiřovský
CJp021/04: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 17:00–17:50 učebna 33, A. Veřmiřovský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je procvičit vědomosti získané na přednášce a studiem zadané odborné literatury: slovo, jeho forma a význam, znaky slova; lexém (jedno- a vícečlenný), frazém; různá hlediska třídění slovní zásoby; práce s jazykovými slovníky; lexikální, resp. sémantický rozbor textu i izolovaných lexémů.
Výstupy z učení
Student rozumí pojmům slovo, jeho forma a význam, reference, inference, diference; lexém (jedno- a vícečlenný), frazém; zná různá hlediska třídění slovní zásoby; je schopen práce s jazykovými slovníky. Student je schopen aktivního rozboru textů a diskuse o odborných problémech předmětu.
Osnova
 • Lexikologie jako jazykovědná disciplína. Součásti lexikologie.
 • Lexikální systém. Lexikologické metody.
 • Slovo-znak — sémantika slova.
 • Reference, inference, diference.
 • Třídění slovní zásoby — geograficky.
 • Třídění slovní zásoby — stylisticky.
 • Další typy třídění slovní zásoby.
 • Význam a smysl.
 • Inference, smysl a nenásilná komunikace.
 • Lexikony českého jazyka.
 • Český národní korpus.
 • Lexikální rozbor ve škole.
Literatura
 • UHER, František. Nauka o slovní zásobě. Tematické okruhy a cvičení. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998. 62 s. ISBN 80-210-1766-x. info
 • HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě [Hauser, 1986]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 195 s. info
 • HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě [Hauser, 1980]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 192 s. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 799 s. ISBN 9788071066248. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Lexikografie. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 164-198. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Od významu v jazyce ke smyslu v textu. O dobrodružství strukturalistické cesty. Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 69/2008, 1-2, s. 110-130. ISSN 0037-7031. info
 • ADÁMKOVÁ, Petra a Michaela MARTINKOVÁ. Studie k moderní mluvnici češtiny. Edited by Oldřich Uličný. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 200 s. ISBN 9788024436227. info
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KARLÍK, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6845-2. Digitální knihovna FF MU info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava, Jitka ALTMANOVÁ, Miroslava HÁJKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS, Tomáš HOSKOVEC, Andrea KAPUSTOVÁ, Věra DUBCOVÁ, Irena POLÁKOVÁ, Jana NEDVĚDOVÁ, Jiřina PALKOVIČOVÁ a Miloslav VYSKOČIL. Standardy pro základní vzdělávání. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: MŠMT, NIDV, 2013. URL info
 • RASTIER, François. Sémantique interprétative. 2e éd., cor. et augm. Paris: Presses universitaires de France, 1996. 284 s. ISBN 2130474047. info
Výukové metody
Diskuse, aktivní analytická práce studentů při rozboru textů, diskuse o odborných problémech předmětu, zážitková metoda.
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutné absolvovat:
- písemné testy v odpovědnících IS MU v průběhu semestru (podrobnosti se studenti dozvědí přímo v semináři na začátku semestru);
- krátký písemný test jako předpoklad k postoupení k ústní zkoušce a dosáhnout přitom min. 80 % celkového počtu bodů;
- úspěšně složit ústní zkoušku, jež následuje týž den po písemném testu;
- u ústní zkoušky prezentovat portfolio s materiály ze semináře (příp. přednášky);
- úkol dobrovolný (jehož splněním lze získat bonusových 5 % do písemného testu): vlastní příprava na jednu vyučovací hodinu na ZŠ (přípravu nutno odevzdat ještě před samotným absolvováním testu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp021