CJp024 Teorie literatury pro učitele 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. David Kroča, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Kroča, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp024/01: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 16:00–16:50 učebna 32, D. Kroča
CJp024/02: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 17:00–17:50 učebna 64, D. Kroča
CJp024/03: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 11:00–11:50 učebna 57, D. Kroča
CJp024/04: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 10:00–10:50 učebna 4, D. Kroča
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům možnosti interpretace básnického a dramatického textu (v návaznosti na předmět Teorie literatury pro učitele 1, jenž je věnován poetice prozaického textu). Předmět ukazuje cestu ke smyslu literárního textu a k rozkrytí jeho možných významů.
Výstupy z učení
Studenti se při konkrétních rozborech naučí vnímat umělecký text a citlivě jej hodnotit s využitím různých metodologických přístupů.
Osnova
 • 1. Literatura oboru, základní a doporučená literatura. 2. Hledání jazyka interpretace (Petr A. Bílek). 3. Strukturalismus a interpretace (Jan Mukařovský). 4. Interpretace básní (Zdeněk Kožmín). 5. Interpretace básně: sémantická analýza (Jan Zahradníček). 6. Drama jako literární fakt (Otakar Zich, Jiří Veltruský, Pavel Janoušek). 7. Významové sjednocení dialogu. Hlavní a vedlejší text dramatu. 8 Rozbor vybraného českého dramatu. 9. Metody současné literární vědy a interpretace. 10. Literární proudy, literární směry a interpretace.
Literatura
 • KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019. online info
 • SLÁDEK, Ondřej. Jan Mukařovský : život a dílo. První vydání. Brno: Host, 2015. 446 stran. ISBN 9788074915314. info
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. Edited by Richard Müller - Pavel Šidák. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 699 stran. ISBN 9788020020482. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2002. 355 s. ISBN 8073190206. info
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Edited by Ivo Osolsobě. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 168 s. ISBN 80-86055-60-4. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • JANOUŠEK, Pavel. Studie o dramatu :drama jako literární fakt ; interní subjekt v dramatu ; Čapkova poetika dramatu a "nepovedené" konce jeho her ; geneze norem (poetika budovatelského dramatu). 1. vyd. Jinočany: H & H, 1993. 153 s. ISBN 80-85778-04-1. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. Praha: Melantrich, 1987. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie [Zich, 1986]. Praha: Panorama, 1986. 412 s. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Theory of literature. Harmondsworth: Penguin Books, 1973. 374 s. ISBN 0140600272. info
Výukové metody
Studenti budou rozvíjet všechny svoje literárně teoretické znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou, prověřující znalost tematických okruhů a orientaci v doporučené literatuře. Seznam tematických okruhů a doporučené literatury bude předán na úvodním semináři. Podmínkou k vykonání zkoušky je úspěšné zvládnutí individuálního referátu z terminologie literární vědy. Ústní zkouška má tři části: 1) rozprava o prostudované literatuře 2) odpověď na otázku dle tematických okruhů 3) rozbor básnického textu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp024