CJp032 Historická mluvnice českého jazyka

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (přednášející)
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (pomocník)
Bc. Kateřina Malá (pomocník)
Bc. Kristýna Zuzaňáková (pomocník)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
CJp020 Základy slavistiky a staroslověnštiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou schopni porozumět staročeskému textu. Budou umět přepsat staročeský text do novočeského pravopisu a vysvětlit novočeské jazykové jevy jako důsledek historického vývoje češtiny. Osvojí si základní termíny z této oblasti, dospějí k systemizaci poznatků a dokáží formulovat základní zákonitosti jazykového vývoje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1. porozumět staročeskému textu; 2. přepsat staročeský text do novočeského pravopisu; 3. vysvětlit novočeské jazykové jevy jako důsledek historického vývoje češtiny; 4. formulovat základní zákonitosti jazykového vývoje.
Osnova
 • 1. Vývoj fonologického systému češtiny z praslovanštiny. České střídnice za praslovanské hlásky (nosovky, jery aj.). Staročeské hláskové kontrakce. 2. Období pračeské, jeho charakteristika. Bohemika a české glosy v latinských a staroslověnských textech (konkrétní příklady; ukázky). 3. Četba staročeských textů ze 13. století. Doklady hláskových jevů typických pro jazykový systém češtiny ve 13. století. Hlavní rysy primitivního pravopisu. 4. Četba staročeských textů ze 14. století. Srovnání fonologického systému 13. a 14. století. Hláskové změny probíhající ve 14. století, jejich doklady v textech. Charakteristické rysy spřežkového pravopisu, jeho úskalí. 5. České texty 15. a 16. století, odraz proběhnuvších a probíhajících změn v nich. Jejich srovnání s texty 14. století a s texty novočeskými. 6. Seznámení s mluvnickým systémem češtiny ve 14. a 15. století. 7. Staročeská deklinační paradigmata, jejich srovnání s paradigmaty novočeskými. a) kmenový princip deklinace substantiv; srovnání deklinačních paradigmat staročeských s paradigmaty současné češtiny; b) adjektivní deklinace jmenná a složená; deklinace zájmen a číslovek; c) srovnání staročeské deklinace se staroslověnskou a novočeskou. 8. Staročeská konjugace, řazení sloves do tříd. Kolísání slovesných tvarů mezi třídami a vzory, přechody sloves z 1. třídy do jiných tříd, příčiny. 9. Znalosti vývoje českého fonologického a morfologického systému jako prostředek poznání historických příčin současných jazykových jevů. 10. Syntaktické jevy v českých textech od 14. století. Pozorování vývoje spojovacích prostředků. Ukázky vývoje nejfrekventovanějších spojek.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6974-9. Digitální knihovna FF MU info
 • KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6906-0. Digitální knihovna FF MU info
 • LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. info
  doporučená literatura
 • PLESKALOVÁ, Jana. Stará čeština pro nefilology. Brno: Vydavatelství MU, 2001. 149 s. ISBN 80-210-2733-9. info
 • PAUL, Hermann. Prinzipien der Sprachgeschichte. 10. unveränderte Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995. xiv, 428. ISBN 3484220058. info
 • PORÁK, Jaroslav. Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.-18. století). Edited by Jaroslav Křístek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 407 s., 21. info
 • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ a Karel KUČERA. Malý staročeský slovník. Edited by Václav Křístek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. info
 • BAUER, Jaroslav. Vývoj českého souvětí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 402 s. info
 • KOMÁREK, Miroslav. Historická mluvnice česká. 1, Hláskosloví [Komárek, 1958]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. info
Výukové metody
Seminář, aktivní analytická práce studentů při rozboru staročeských textů, aktivní syntetická práce studentů při výkladu staročeských jazykových jevů, diskuse o odborných problémech předmětu.
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba: 1. absolvovat písemnou zkoušku, kde studenti volně formulují odpovědi na otázky. Test je bodovaný, student musí v testu získat minimálně 60 % bodů; 2. odevzdat seminární práci; 3. prostudovat zadanou odbornou literaturu. Podrobné požadavky jsou zveřejněny v každém semestru, kdy seminář probíhá, ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály.
Informace učitele
http://is.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.