CJp034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Limit pro seminář: 22 studentů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl nastínit vývojové proměny české literatury v letech 1918-1945. Důraz je kladen na problematiku jednotlivých literárních druhů, hlavních osobností, směrů a skupin, jakož i na společenský kontext.
Výstupy z učení
Studenti si budou osvojovat znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období.
Osnova
 • 1. Obecná charakteristika let 1918-1938. 2. Literatura o první světové válce. 3. Meziválečná poezie. 4. Meziválečná próza. 5. Meziválečné drama a divadlo. 6. Meziválečná literární kritika a časopisy. 7. Německy psaná literatura v českých zemích. 8 Obecná charakteristika let 1939-1945. 9. Okupační poezie. 10. Okupační próza. 11. Okupační drama a divadlo. 12. Literární kritika a časopisy za nacistické okupace.
Literatura
  povinná literatura
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Eva Strohsová - Jan Mukařovský - Zdeněk Pešat. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 8085865483. info
  doporučená literatura
 • POLÁČEK, Jiří. Průhledy do české literatury 20. století. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 307 s. ISBN 80-7204-162-2. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1990. 428 s. ISBN 802020217X. info
 • Poetika české meziválečné literatury : (proměny žánrů). 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1987. 351 s. info
  neurčeno
 • WINNER, T. G. a kol. The Czech avant-garde literary movement between the world wars. New York: Peter Lang, 2015. 200 s.
 • CHITNIS, Rajendra A. Vladislav Vančura: The heart of the Czech avant-garde. 1. Ed. Prague: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2007. 172 s. ISBN 9788024614564. info
Výukové metody
Studenti si seminární formou (rozbory a interpretace vybraných děl) budou osvojovat znalosti literárních směrů, proudů a tendencí v daném období české literatury. Budou vedeni k tomu, aby zvládli identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností české poezie a prózy v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Zakončení: zkouška. Obsahem semináře jsou ústní referáty a společné interpretace. Součástí zkoušky je prověrka četby (minimum: čtyřicet titulů).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.