CJp035 Česká literatura po roce 1945 1

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře je problematika české literatury v letech 1945 – 1968 (s vnitřní diferenciací danou roky 1948 a 1956). Studenti si seminární formou (spojující výklad, diskuzi i samostatnou práci v podobě rozborů a interpretací vybraných děl) budou osvojovat znalosti literárních směrů, proudů a tendencí v poválečném období české literatury.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období české literatury, a to v oblasti poezie, prózy a dramatu. Budou schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárněvědnými znalostmi. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.
Osnova
  • 1. Reakce na válku v české poezii (tvorba nezvalovsko – halasovské generace, nová básnická uskupení) 2. Reakce na válku v české próze (tzv. první vlna próz s válečnou tematikou). 3. Schematismus v české literatuře (budovatelská poezie, budovatelský román) a pokusy o jeho překonání. 4. Poezie 2. poloviny 50. let 20. století (poezie všedního dne) 5. Poezie 60. let 20. století 6. Osamělí běžci v próze 60. let 20. století (Hrabal – Páral) 7. Společensko-kritická (tzv. konfrontační) próza v 60. letech. 8. Druhá vlna próz s válečnou tematikou v 60. letech 20. století. 9. Historický román v 50. a 60. letech 20. století. 10. Existenciální drama. 11. Absurdní drama. 12. Literární věda a kritika v 60. letech 20. století.
Literatura
  • DOLEŽEL, Lubomír: Narrative Modes in Czech Literature . 1973.
  • Galík, Josef. Česká literatura po roce 1945. Olomouc 1991.
  • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Šidáková Fialová - Petr. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
  • TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
  • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
Výukové metody
V řazení jednotlivých kapitol seminář sleduje hledisko chronologické, vybrané kapitoly jsou voleny tak, aby bylo zachováno povědomí kontinuity literárního procesu v tomto období. Jednotlivé semináře budou věnovány širším celkům (např. básnickým uskupením, dílům spojeným tematicky či se monograficky zaměří na tvorbu některého z výrazných představitelů).Studenti budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: - příprava na seminář podle zadaných úkolů, např. rozbory a interpretace textů, (pokud byla zadána společná písemná příprava pak její odevzdání), - hojná aktivní účast ( 80% ), - přednesení dvou referátů (cca 10 min.), - odevzdání vyhovující seminární práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.