CJp041 Czech Language Syntax 2

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (lecturer)
Mgr. Kateřina Žvaková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Department of Czech Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Petra Rozbořilová
Supplier department: Department of Czech Language and Literature - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
CJp041/01: Mon 10:00–10:50 učebna 24, I. Kolářová
CJp041/02: Thu 18:00–18:50 učebna 1, I. Kolářová
CJp041/03: Thu 8:00–8:50 učebna 41, K. Žvaková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Czech Language Syntax 2 follows the Czech Language Syntax 1; the analysis of the compound sentence follows the analysis of the sentence.
The targets:
1. Establishment of the theoretical knowledge of the structure and semantics of the compound and complex sentences.
2. Establishment of the ability to depict the structure of the compound and complex sentence, to explain the relationship of them and the types of clauses.
3. Development of the ability to compare structure of various types of the compound and combined sentences and to explain the parallel of the structure of the elementary sentence, compound and complex sentences.
Learning outcomes
It is pressupossed the students after finishing the course are able:
1. to explain the differences between th main and subordinate clauses and knowing the terms elements of sentence and subordinate clauses to know the types of subordinate clauses
2. to analyse compound sentences and complex sentence, to differ the types of the clauses in compound and complex centences;
3. to identify the relationships among the clauses in all types of compound and complex sentences;
4. to interpret relationships among sentences in the text.
Syllabus
 • 1. Criteria for the differentiation between a sentence, a complex sentence and a compound sentence.
 • 2. Sentences in the compound sentence. The connectives (word category, syntactical function, meaning).
 • 3. The sentence and the clause in the complex sentence.
 • 4. Types of the compound sentence.
 • 5. Co-ordination in the compound sentence. Types of the semantic function of the co-ordination, the connective of the co-ordination. The co-ordination of the sentences and of clauses.
 • 6. The subordination in the complex sentence.
 • 7. The classification of the subordinated clauses. Connective words in subordinated clauses. Relationships of the contents of the head-clause and the subordinated clauses.
 • 8. The classification of the subordinated clauses: clause in the valence position of the predicative verb in the sentence - head-clause.
 • 9. The Compound sentence and the complex sentence with complicated structure.
 • 10. The Graphical scheme of the compound sentence and complex sentence.
 • 11. Some irregularities in the structure of the sentence.
 • 12. A functional perspective of the sentence. The word-order.
Literature
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1st ed. Praha: Academia, 2013. 974 pp. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • ŠTĚPÁN, Josef. Souvětí současné češtiny. 1st ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 148 pp. ISBN 978-80-7494-022-4. info
 • HIRSCHOVÁ, Milada. Studie k moderní mluvnici češtiny. Edited by Oldřich Uličný. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 295 s. ISBN 9788024435916. info
 • FRIED, Mirjam. Accusative resumptive pronoun in the Czech relative clauses with absolutive relativizer „co“. Korpus - gramatika - axiologie. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2010, No 1, p. 16-29. ISSN 1804-137X. info
 • Čeština - řeč a jazyk. Edited by Marie Čechová. 2. přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 407 s. ISBN 80-85866-57-9. info
 • KARLÍK, Petr and Norbert NÜBLER. Substantivische Nominalisierungen im Tschechischen. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 1999, vol. 44, No 2, p. 167-180. ISSN 0044-3506. info
 • GREPL, Miroslav and Petr KARLÍK. Skladba češtiny (Czech Syntax). 1st ed. Olomouc: Votobia, 1998. 503 pp. ISBN 80-7198-281-4. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Sbírka úkolů k rozboru českého souvětí :s řešeními. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1992. ISBN 80-7044-031-7. info
 • Mluvnice češtiny. 3, Skladba. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 746 s. info
Teaching methods
- Textual analysis oriented to semantic relationships among sentences.
- Analysis of compound and complex sentence, discussion on special problems; problem methods connected with methods of critical thinking.
- Controlled discussion oriented to elimination of mistakes.
Assessment methods
Credit requirements: Written test that includes theme of the subject (see syllabus).
The test includes 30 elementary questions focused to complex and compound sentence. To be successful student has to answer 75 % of them correctly.
See the adress http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=801, too
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=801
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/CJp041