CJp044 Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp044/01: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 15:00–15:50 učebna 39, J. Zítková
CJp044/02: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 12:00–12:50 učebna 22, J. Zítková
CJp044/03: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 9:00–9:50 učebna 2, J. Zítková
CJp044/04: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 13:00–13:50 učebna 41, J. Zítková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si v předmětu osvojí základy didaktiky literární výchovy, vytvoří si teoretické i praktické zázemí pro didaktickou analýzu učiva literární výchovy, seznámí se především s problematikou interpretační analýzy textů v přípravné fázi výuky a vybranými možnosti její didaktické aplikace v návaznosti na zkušenosti z asistentské praxe 1 a asistentské praxe 2.
Výstupy z učení
Studenti: - porozumí procesu literární komunikace, - porozumí způsobům a možnostem didaktické modifikace tohoto procesu mj. v podmínkách konkrétní výuky v rámci asistentské praxe, - osvojí si teoretické aspekty komplexní i didaktické interpretace, - budou schopni tyto aspekty aplikovat při přípravě dílčích výukových materiálů (včetně materiálů vhodných pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).
Osnova
 • 1. Charakteristika didaktiky literární výchovy jako vědní disciplíny, základní literatura. 2. Základní činitelé vyučování literatuře, recepční proces, literární komunikace. Funkční, literární, kulturní gramotnost. 3. Charakter čtenářské kompetence žáka přicházejícího na 2. stupeň ZŠ, resp. víceleté gymnázium; znalosti a dovednosti osvojované v primární škole. 4. Interpretace literárního textu v práci učitele. Komplexní přípravná a didaktická interpretace. 5. Základní přístupy k literárním textům a jejich analýze a interpretaci. Vybrané literárněvědné teorie jako možná inspirace interpretační práce s textem. 6.-12. Interpretace vybraných prozaických, básnických a dramatických textů. Didaktické aspekty interpretace, interpretace jako metoda řešení problémů (problémová situace). Těžištěm seminářů je přímá interpretační práce s konkrétními ukázkami jako stěžejní část přípravy učitele na vyučování.
Literatura
  povinná literatura
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 1. Plzeň: ZČU, 1995.
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 2. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. 120 s. ISBN 80-7082-364-X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
  neurčeno
 • PERKINS, M. Becoming a teacher of reading. Los Angeles: SAGE, 2015.
 • SHORT, M. Reading, analysing and teaching literature. London: Longman, 1992.
 • VALA, Jaroslav. Poezie v literární výchově. Olomouc: UP, 2011.
 • GEJGUŠOVÁ, Ivana. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 117 s. ISBN 9788073687298. info
 • GRECMANOVÁ, Helena a Eva URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Vydání první. Olomouc: Hanex, 2007. 178 stran. ISBN 9788085783735. info
 • VAŘEJKOVÁ, Věra. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. druhé, přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 79 s. ISBN 80-210-3860-8. info
 • GAVORA, Peter. Žiak a text. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. ISBN 8008003332. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář Metody: aktivní práce studentů s literárním textem, simulování přípravné fáze práce s textem, diskuse nad odbornými otázkami oboru.
Metody hodnocení
Způsob ukončení: kolokvium Požadavky k ukončení předmětu: diskuse nad písemnou prací (připraveným a v praxi vyzkoušeným výukovým materiálem), v níž studenti prokážou porozumění teoretickým aspektům komplexní i didaktické interpretace, schopnost jejich aplikace na konkrétní zadání a schopnost reflexe zkušeností z realizace materiálu v praxi. Další požadavky: průběžné studium odborné literatury, prezentace na semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp044