CJp515 Základy onomastiky

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojetím apelativní a propriální sféry jazyka a se základní terminologií související s proprii (např. proprium, druhy proprií; propriální sféra jazyka, propriální význam), s pojetím onomastiky, s pojmenovacími modely. Pozornost je zaměřena na toponymii a antroponymii, na klasifikaci příjmení a typologii motivace výběru rodných jmen.
Po absolvování předmětu:
- student se orientuje v onomastické teorii a v onomastické terminologii;
- student ovládá klasifikaci vlastních jmen;
- student se orientuje v toponymii a antroponymii.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu má student vytvořeny obecné poznatky o systematice a funkcích propriální sféry jazyka a úloze vlastních jmen v jazyce a společenské komunikaci. Dokáže samostatně vyložit látku školní výuky o vlastních jménech.
Osnova
 • 1. Apelativní a propriální sféra jazyka.
 • 2. Propriální význam, propriální objekt.
 • 3. Propriálně pojmenovací proces, propriální model, typ.
 • 4. Třídění onomastiky.
 • 5. Vztah vlastních jmen místních a dějin jazyka, dějin kultury, osídlení.
 • 6. Antroponomastika, druhy antroponym, tzv. živé pojmenování.
 • 7. Sociální a kulturní podmíněnost výběru rodných jmen.
Literatura
  povinná literatura
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-210-6938-1. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky. 1999. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 191 s. ISBN 80-210-2027-X. info
  doporučená literatura
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000-2010. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 204 s. Studium ; sv. 34. ISBN 978-80-210-6056-2. info
 • Namenarten und ihre Erforschung : ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik : anlässlich des 70. Geburtstages von Karlheinz Hengst. Edited by Volkmar Hellfritzsch - Andrea Brendler - Silvio Brendler. Hamburg: Baar, 2004. 1024 s. ISBN 3935536704. info
 • KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: Vladimír Tax az Kort, 2002. 256 s. ISBN 8023881736. info
 • KNAPPOVÁ, Miloslava. Rodné jméno v jazyce a společnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1989. 204 s. ISBN 80-200-0167-0. info
 • SVOBODA, Jan. Staročeská osobní jména a naše příjmení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 317 s. info
Výukové metody
- přednáška
- prezentace
- samostudium
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška
Předmět je zakončen zápočtem.
Předpokladem pro získání zápočtu je odevzdání písemné seminární práce na zadané téma (např. osobní jména v dané lokalitě, místní/pomístní jména v dané lokalitě apod.) - téma zadává vyučující (popř. po dohodě se studentem).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.