DE3B04 Řeholní řády a kláštery ve středověku a novověku

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost středověkých, raně novověkých a moderních dějin a dějin kultury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět přiblíží genezi poustevnictví a řeholního života, roli církevních řádů a jejich klášterů ve středověké společnosti, každodenní život v klášteře a nejvýznamnější osobnosti řeholního života, jako byli Augustin Aurelius, Tomáš Akvinský aj. Posluchači se seznámí s duchovním životem, spiritualitou, hospodářstvím klášterů, rolí církevních řádů, zejména jezuitů v raně novověkém světe. Podrobný pohled bude věnován jejich vzdělávací činnosti, podílu na poutní tradici. Analyzovány budou dopady sekularizace v době husitské revoluce, reformace 16. století, josefinismu a totalit 20. století.
Výstupy z učení
Student bude schopen porozumět vzniku, rozdělení a specifikům řeholního života, zvládne charakterizovat roli klášterů ve středověké a novověké společnosti a ve světě kultury, v českých a světových církevních dějinách.
Osnova
 • 1) Geneze mnišství, řehole sv. Benedikta a první kláštery 2) Kláštery a vzdělanost 3) Rozvoj řeholního života ve středověku 4) Každodenní život v klášteře 5) Architektura klášterů 6)Sekularizace řeholního života za husitské revoluce a v době reformace 16. století 6) Řeholní život po tridentském koncilu - jezuité a další nové řády 7) Intelektuální činnost řeholníků a klášterní knihovny 8) Každodenní život za zdmi barokního kláštera. 9) Architektura barokních klášterů 10) Rušení klášterů za Josefa II. 11) Století ženských kongregací 12) Řeholní život ve 20. století 13) exkurze do vybraného kláštera v Brně nebo v okolí
Literatura
  povinná literatura
 • ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách. Vydání druhé. Praha: Hart, 2002. 264 stran. ISBN 8086529304. info
 • JIRÁSKO, Luděk. Církevní řády a kongregace v zemích českých. Illustrated by Petr Chotěbor, Photo by Jiří Kopřiva. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. 173 s. ISBN 80-85245-11-6. info
  doporučená literatura
 • ELBEL, Martin. Město a klášter : františkánský konvent v raně novověké Olomouci. Vydání první. Praha: NLN, s.r.o., 2017. 234 stran. ISBN 9788074225321. info
 • MIHOLA, Jiří. Ženské kongregace a prostor pro jejich působení v městském prostředí na Moravě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Konference Náboženství v českých zemích v „dlouhém“ 19. století (1780-1918). Duchcov, 12.5.2010. 2010. info
 • KRÜGER, Kristina. Řády a kláštery : 2000 let křesťanského umění a kultury. Edited by Thomas Paffen - Rolf Toman - Rainer Warland, Photo by Achim Bednorz. V Praze: Slovart, 2008. 431 s. ISBN 9788073911218. info
 • RICHTEROVÁ, Alena a Ivana ČORNEJOVÁ. Jezuité a Klementinum. 1. vydání. Praha: Národní knihovna, 2006. 199 stran. ISBN 8070504854. info
 • BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno: Matice moravská, 2005. 298 s. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5. info
 • Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci : sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5.6.2003. Edited by Ivana Čornejová. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 391 s. ISBN 8086197492. info
 • Řeholní život v českých zemích : řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Edited by Mirjam Hrudníková. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 319 s. ISBN 8071922226. info
Výukové metody
přednášky, seminární úkol, exkurze do vybraných klášterů v Brně (augustiniáni Staré Brno, minorité, kapucíni, jezuité) a v okolí Brna (pauláni - Vranov u Brna)
Metody hodnocení
kolokvium, samostatná práce

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/DE3B04