DEk2DI Didaktika dějepisu 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.8. 10k. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 8:00–12:50 učebna 72
Předpoklady
Absolvování DEk1DI.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto dvousemestrového kurzu DEk1DI a DEk2DI) kurzu bude student schopen profesionalizovat historické vzdělání a použít je pro práci učitele. Zaměření výuky je orientováno tak, aby byl schopen využít znalostí z obecné didaktiky a porozuměl specifikům teorie dějepisného vyučování.
Výstupy z učení
Na konci tohoto (dvousemestrového) kurzu bude student schopen aplikovat didaktickou teorii a metodické postupy do konkrétních výukových modelů dějepisu.
Osnova
  • 9. Výchovně vzdělávací proces a jeho zvláštnosti při výuce dějepisu Obecně didaktická charakteristika procesu, jeho stránka obsahová a dějová; hlavní činitelé procesu, vyučování a učení; zvláštnosti a dějepis jako integrující předmět výrazně formativního zaměření, předpokládá uplatnění názorného vyučování (nejen jako ilustrace, ale jako jediná možnost zpřístupňování specifických historických poznatků, náročných na jejich osvojování); vede k rozvoji historického myšlení (logických myšlenkových postupů), k orientaci v čase a prostoru, k chápání historické geneze i horizontálních vazeb (chronologie, synchronizace). 10. Problematika vyučovacích forem dějepisné výuky; jejich utřídění a charakteristika Vyučovací formy jako organizační zabezpečení procesu výuky; formy třídně-hodinového systému; typy a druhy vyučovacích hodin dějepisu; povinné a zájmové mimotřídní a mimoškolní vyučovací formy. 11. Problematika vyučovacích metod dějepisné výuky; jejich utřídění a charakteristika Kritéria volby vyučovacích metod, jejich utřídění (metody motivační, expoziční, fixační a diagnostické) a charakteristika; příklady metodických postupů podle fází kombinované a jiných typů vyučovacích hodin. 12. Význam názornosti pro výuku dějepisu; utřídění a charakteristika vyučovacích prostředků Didaktická nutnost názorného vyučování v dějepise (nemožnost uplatnění principu živého nazírání); účinnost bezprostředního a zprostředkovaného názoru; míra názornosti; názorná pomůcka jako východisko smyslového poznání a zdroj komunikace, specifika symbolických pomůcek; utřídění vyučovacích prostředků, didaktická technika. 13. Specifický význam textových pomůcek ve výuce dějepisu Textové pomůcky jako východisko teoretického poznávání; práce s písemným historickým pramenem; utřídění textových pomůcek a jejich charakteristika. 14. Základní otázky pedagogického výzkumu a jeho uplatnění v teoretické práci učitele dějepisu Charakteristika jednotlivých fází pedagogického výzkumu a jim odpovídajících výzkumných metod a technik; struktura výzkumného projektu jako výchozího materiálu pro vstupní oponenturu; základní soubor a stanovení vzorku respondentů, konstrukce zkušebního testu a jeho uplatnění v práci učitele dějepisu. 15. Nové trendy v didaktice oboru a školním předmětu dějepis Pojetí dějepisu jako sociokulturního předmětu. Proměny teorie školního dějepisu. Vztah mezi didaktikou dějepisu, chápanou jako teorií sociální i osobní historické kultury a mezi metodikou dějepisu. Význam a obsah kategorie historického vědomí. Podoba nového pojetí předmětu v RVP ZV-ŠVP ZV.
Literatura
    povinná literatura
  • Julínek Stanislav a kol.. Základy oborové didaktiky dějepisu.1. vydání Brno Masarykova univerzita v Brně, 2004. 275 s.
  • Náhradní obsah: Labischová Denisa -Gracová Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
  • Handbuch Medien im Geschitsunterricht. Edited by Hans-Jürgen Pandel - Gerhard Schneider. 3. Aufl. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, 2005. 669 s. ISBN 3879204306. info
Výukové metody
Teoretická příprava je kombinována se seminární výukou.
Metody hodnocení
Ústní zkouška z teorie předmětu. Předmět probíhá formou blokových konzultací. Mj. je vyžadována aktivní účast a prezentace studenta formou vyučovacího výstupu(cca 20 min.).
Informace učitele
ZK Okruhy: 1. Vznik a vývoj předmětu (literatura), jeho charakteristika a definování. 2. Vztah historie - vědy a vyučovacího přemětu. 3. Postavení v soustavě vyučovacích předmětů. 4. Pojetí dějejpisu 5. Zakotvení dějepisu v základních pedagogických dokumentech. 6. Teorie výběru dějepisného učiva. 7. Teoretické a praktické otázky didaktické analýzy. 8. Plánování dějepisné výuky. 9. VVP a jeho zvláštnosti při výuce dějepisu. 10. Metody. 11. Formy. 12. Edukativní média. 13. Textové výukové prostředky. 14. Pedagogický výzkum v dějepisu. 15. Nové trendy v dějepisné výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/DEk2DI