DEkNH2 Deutsch für Historiker 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.8. 10k. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Souběžně (příp. pregraduálně) s předmětem by mělo probíhat formou samostudia (příp. návštěvou jazykových kursů) upevňování nebo doplňování pasivních znalostí německého jazyka potřebných k práci v semináři a ukončení předmětu DEkNH2 podle níže uvedených požadavků. Na úspěšné ukončení DEkNH2 bude třeba ovládat čtení a překlad tématických textů, pasivní znalost německé gramatiky - její rozpoznání v textu a vlastoručně psaný německo-český slovník obsahující nejméně 100 slov se znalostí německého termínu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
De3RC_NPH1, De3RC_NPH2, DEkNH1, DEkNH2 Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít osvojenou odbornou terminologii v kontextu jazyka v oboru v jeho jednotlivých disciplínách, zejména národních dějinách, kde množství pramenů, zejména do r. 1918 je psáno právě německy. Na konci kurzu DEkNH2 bude student schopen také číst německý text a porozumět mu. S ohledem na učitelské zaměření studia je odborná terminologie rozšiřována a procvičována i v didaktické rovině.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít osvojenou odbornou terminologii v kontextu jazyka v oboru v jeho jednotlivých disciplínách, zejména národních dějinách, kde množství pramenů, zejména do r. 1918 je psáno právě německy. Na konci kurzu DEkNH2 bude student schopen také číst německý text a porozumět mu. S ohledem na učitelské zaměření studia je odborná terminologie rozšiřována a procvičována i v didaktické rovině.
Osnova
 • Konkrétní náplní jednotlivých seminářů je četba a překlad německých odborných textů podle vybraných témat a jejich komparace s českým odborným textem. Historiker über Urgeschichte
 • Historiker über Rőmerzeit
 • Die Entstehung des Frankenreiches
 • Das Werden Ősterreichs
 • Ősterreich unter Babenbergern
 • Die Habsburger
Literatura
 • TSCHERNE - KRAMPL: Spuren der Zeit. Wien 1991.
 • zadává se v jednotlivých seminářích
 • BAUMBACH, Rudolf. Němčina pro historiky a archiváře. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 1998. 83 s. ISBN 8070678828. info
Výukové metody
Praktická cvičení(jedna hodina týdně), používání odborné literatury.
Metody hodnocení
Předmět je ukončem zápočtem. Vyžaduje se aktivní (nejméně cca 80%)účast na seminářích jedenkrát týdně.Základní požadavek pro udělení zápočtu je ústní prezentace studenta ve formě překladu.Tyto prezentace probíhají během semestru.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti oboru německý jazyk nemusí DEkNH1 a DEkNH2 konzultace navštěvovat a mohou se ke zkoušce na konci druhého semestru připravovat formou samostudia. Na četbu textů a jejich překlad jsou požadavky identické, očekává se však, že jako studenti oboru Nj přistoupí k tvorbě vlastního slovníku způsobem odpovídajícím zaměření studia a rozšíří si svoji slovní zásobu o odbornou terminologii na vyšší úrovni, než tomu bude u negermanistů (tj. větší zastoupení slovesných vazeb,ustálených spojení apod.: např. udělit v léno, uvalit klatbu, znevolnit obyvatelstvo, zavádění reforem, uvalit hospodářské sankce, dědičná držba půdy, stavovská monarchie, boj za všeobecné volební právo, rozpad koloniálního systému, vyvlastnění církevního majetku,korunovat českým králem...). Všem se naléhavě doporučuje (nepovinné)vedení paralelního slovníku (souběžně s odborným) pro upevnění znalosti obecné slovní zásoby k překladu rovněž důležité.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/DEkNH2