DEkOPR Oborová praxe

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/3.3. 1T. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (cvičící)
Garance
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen aplikovat vědomostí a dovedností získané teoretickým studiem oboru. Dále pak bude schopen komunikovat poznatky oboru (sdělovat vědecké informace neodborníkům) jako součást budoucích pedagogických dovedností.
Výstupy z učení
Student bude schopen aplikovat vědomostí a dovedností získané teoretickým studiem oboru. Dále pak bude schopen komunikovat poznatky oboru (sdělovat vědecké informace neodborníkům) jako součást budoucích pedagogických dovedností.
Osnova
  • Praxe trvá jeden týden, může být rozdělena i po jednotlivých dnech do delšího časového období. Hlavním úkolem studenta je seznámení se s odbornými pracovišti oboru (PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV, MUZEUM, ARCHIV...). Student provádí asistentské odborné činnosti, při kterých aplikuje své dosavadní odborné vědomosti a dovednosti. Studenti praktikují ve dvojicích nebo individuálně denně (minimálně 6 hod.). Své asistentské aktivity zaznamenají do deníku.
Literatura
  • Přehled archivů ČSR. Praha: AS MV, 1984. 208 s.
  • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: MU, 1999. 139 s. ISBN 80-210-2216-7.
  • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Úvod do studia muzeologie. Brno: MU, 200. 169 s. ISBN 80-210-1272-2.
Výukové metody
Stáž v odborném zařízení za prezentace odborníků.
Metody hodnocení
K zápočtu předloží studenti deník praxe.
Informace učitele
K zápočtu předloží studenti deník se
1) stručným popisem činnosti v jednotlivých dnech (dop. 1-2 věty)a potvrzením příslušného pracoviště
2)krátké INTERWIEV s odborným pracovníkem tohoto pracoviště na téma pracovní náplně, záměrů, vědeckého výzkumu nebo projektů příslušného pracoviště (doporučuje se cca 1 str. A5).
V případě MUZEA se lze v interwiev ptát na konkrétní příklady:
sbírkotvorné činnosti,
vědeckovýzkumné práce,
výstavní činnost,
metodickou činnost,
přednášky a osvětovou činnost,
vydávaní periodik.
Nezbytnou součástí interwiev je však: písemné zachycení alespoň jednoho konkrétního "příběhu"dle výběru pracovníka instituce - např.:
od nálezu artefaktu po jeho definitivní zařazení do muzejních sbírek (v případě muzea, arch. ústavu)
- konkrétní selekce archiválií mapř. podnikového archivu (v případě archivu)
- strategie restaurátorských prací (v případě památkového ústavu) apod.
V případě nejasností včas konzultujte s garantem předmětu. Tyto úkoly se plní přímo na místě praxe a zaznamenávají do vlastoručně do deníku. Počítačové zpracování není nutné ani žádoucí!
POZNÁMKY: - Studenti Čj NEMOHOU absolovat oborovou praxi z dějepisu v KNIHOVNĚ!!! - Nelze jako praxi uznat průvodcovskou činnost na státním hradě nebo zámku!!! PŘÍKLADY VHODNÝCH INSTITUCÍ:
Technické muzeum v Brně www.technicalmuseum.cz Adresa: Purkyňova 105 Brno - Královo Pole Česká republika 612 00 Email: info@technicalmuseum. Telefon: +420 541 421 411 Fax: +420 541 214 418
Ústav archeologické památkové péče Brno Kaloudova 1321/30 614 00 Brno-Husovice Telefon: +420 545 242 342
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Čechyňská 363/19, 60200 Brno, Trnitá http://arub.avcr.cz/ MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Zelný trh 6,659 37 Brno,tel.: 542 321 205 E-mail: mzm@mzm.cz
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Kontakt: DĚTSKÉ MUZEUM, Zelný trh 6, 659 37, Brno tel.: 542 321 205, kl. 271, 272 a 274, 542 214 438,e-mail: detskemuzeum@mzm.cz
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV Kapucínské náměstí 8, 659 37, Brno, tel.: 542 321 205 kl. 245, 246, 247 e-mail: archeologie@mzm.cz
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM ÚSTAV ANTHROPOS Zelný trh 6, 659 37, Brno, tel.: 542 321 205 kl. 224-232
Moravský zemský archiv v Brně, Koliště 1912/13 602 00 Brno-Černá Pole, Telefon: +420 545 534 301 E-mail: podatelna@mza.cz, WWW: http://www.mza.cz
Archiv města Brna Přední 996/2 618 00 Brno-Černovice, Telefon: +420 548 129 616 E-mail: amb@brno.cz, WWW: http://www.archiv.brno.cz
Moravská zemská knihovna v Brně Kounicova 65a, 601 87 Brno tel. 541 646 111, e-mail: mzk@mzk.cz
Národní památkový ústav NPÚ dříve Státní ústav památkové péče adresa: Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana region: městská část Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
pobočky: Územní odborné pracoviště v hl. městě Praze, Na Perštýně 12/356, Praha 1 - Staré Město Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, Praha 3 - Žižkov Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice Územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, Plzeň Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, Hrnčířská 10, Ústí nad Labem Územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 4, Pardubice Územní odborné pracoviště v BRNĚ, nám. Svobody 8, Brno Územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, Olomouc Územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, Ostrava Územní odborné pracoviště - správa státních hradů Bouzov a Šternberk, Bouzov čp. 8 Územní odborné pracoviště - správa státního zámku Sychrov, Sychrov Depozitář archeologických nálezů + ICOMOS, Šlikova 26, Praha 6 Detašované pracoviště odboru péče o archeologický fond, Haltravská 438, Domažlice Detašované pracoviště odboru péče o archeologický fond, Palackého 150, Brno Pobočka, Jablonecká 23/642, Liberec I Pobočka, Sněmovní náměstí 1, Kroměříž Pobočka, Kostelní 81, Loket telefon: 257 010 111, 257 533 527, 257 010 168 fax: 257 531 678 e-mail: up@up.npu.cz internet: www.npu.cz
....všechna regionální muzea a archivy, archeologické základny v terénu(knihovny pouze velké - zemská, národní...,) v místě bydliště apod.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/DEkOPR