DEkPRA Dějiny pravěku

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1.7. 20k. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DEkPRA/01: Pá 15. 10. 8:00–11:50 učebna 54, 14:00–17:50 učebna 38, Pá 5. 11. 8:00–11:50 učebna 28, Pá 19. 11. 8:00–11:50 učebna 7, Pá 3. 12. 8:00–11:50 učebna 4, B. Klíma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním tohoto kurzu si studenti výrazně prohloubí základní vědomosti o problematice pravěkých dějin. Budou schopni vysvětlit svým budoucím žákům zákonitosti a hlavní trendy ekonomického, společenského a kulturního vývoje i postupné zdokonalování materiální kultury člověka v průběhu tisíciletí - od samotných počátků až do doby stěhování národů.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí znalost historických procesů, skutečností a jevů. Ovládnou základní terminologii oboru a dokáží charakterizovat klíčové rysy historického vývoje. Orientují se v historické literatuře.
Osnova
 • - Úvod do antropogeneze; - Evropa ve starších čtvrtohorách; - Život paleolitických lovců na světoznámých moravských tábořištích; - Nejstarší umění; - Mezolit a neolitická revoluce; - Eneolit; - Starší a střední doba bronzová; - Mladší a pozdní doby bronzová; - Halštat - starší doba železná; - Keltové a jejich civilizační přínos; - Římané a barbarský svět; - Stěhování národů.
Literatura
 • PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno: MU, 1997. ISBN 80-210-1706-6. 325 s.
 • PODBORSKÝ, Vladimír a kol. Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská I. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. ISBN 80-85048-45-0. 543 s.
 • MAZÁK, Vratislav. Jak vznikl člověk. Sága rodu Homo. Praha: Práce, 1977. 397 s.
 • HOWELL, F. Clark. Early man. New York: Life, Nature Library, 1965. 326 s.
 • MAZÁK, Vratislav-BURIAN, Zdeněk. Pravěký člověk. Praha: Fénix, 1992. ISSN 80-85245-19-1. 191 s.
 • BUCHVALDEK, Miroslav a kol. Dějiny pravěké Evropy. Praha: SPN, 1985. 279 s.
 • PLEINER, Radomír (ed.). Pravěké dějiny Čech. Praha: Academia, 1978. 870 s.
 • KLÍMA, Bohuslav (ed.). Morava v pravěku. Brno: MU, 1998. 57 s.
 • SKLENÁŘ, K. Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko. Opava, 1993. 251 s.
 • SKLENÁŘ, Karel, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ a Miloslav SLABINA. Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 427 s. ISBN 8072771159. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Karel SKLENÁŘ a Jana VIGNATIOVÁ. Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko. 1. vyd. Opava: Optys, 1994. 249 s. Museon 2. ISBN 80-85819-08-2. info
Výukové metody
Teoretická příprava, na kterou vhodně navazuje předmět praktická cvičení z archeologie a terénní archeologická praxe. Jmenované navazující předměty proběhnou formou blokové výuky na vědeckovýzkumné základně ve Znojmě-Hradišti.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení proběhne nejprve formou písemného testu a po jeho úspěšném absolvování formou ústní zkoušky. Během semestru vypracují posluchači podle zadaných informací písemnou seminární práci o pravěkém nálezu / nálezová zpráva/
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/DEkPRA