DEkSTR Dějiny středověku

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/3.3. 40k. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání souvislých vědomostí o politickém, hospodářském, kulturním a náboženském vývoji světa s hlavním zřetelem k evropského kontinentu a v kontextu českých zemí, v období středověku (5. stol. - 1500). V návaznosti na přednášky bude věnována zvláštní pozornost významným dokumentům středověku, práci s mapou. Především kulturní témata budou doplněna videomateriálem a diapozitivy.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí znalost historických procesů, skutečností a jevů. Ovládnou základní terminologii oboru a dokáží charakterizovat klíčové rysy historického vývoje. Orientují se v historické literatuře.
Osnova
  • Obecné dějiny Stěhování národů a formování raně středověké Evropy. Církev a papežství, organizace, správa, kláštery. Byzanc - kontinuita a nové vývojové linie, kultura. Kultura a hospodářství raně středověké Evropy. Francká říše, Karel Veliký obnova západního impéria. Raný středověk ve střední Evropě, renovatio imperii romanorum. Arabská expanze, islám, kulturní a duchovní centra. Britské ostrovy, normanská expanze. Zvláštnosti vývoje středověké společnosti ve Skandinávii. Města a univerzity, společnost a kultura vrcholného středověku. Svatá říše římská ve vrcholném středověku. Křížové výpravy jako středověký fenomén. Kyjevská Rus, tatarské vpády, Moskevská Rus. Polsko-litevská personální unie. Turci v Malé Asii a na Balkáně, pád Cařihradu. Reconquista na Pyrenejském poloostrově. Francie vrcholného středověku. Stoletá válka. Západní a jižní Evropa pozdního středověku, společnost, kultura. středověké dějiny českých zemí Počátky a vývoj slovanského osídlení našich zemí ve starší době hradištní Velká Morava – první státní útvar západních Slovanů Český přemyslovský stát. Společnost, stát a kultura vrcholného středověku. Města, kláštery. Český stát za lucemburské dynastie. Kořeny české reformace. Husitská revoluce. Stavovská monarchie za Jagellonců.
Literatura
    povinná literatura
  • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002. 328 s. ISBN 80-7185-503-0. info
  • BĚLINA, Pavel. Dějiny evropské civilizace. 2., dopl. vyd. Praha: Paseka, 1997. 322 s. ISBN 8071851019. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky a diskuse o základních problémech národních dějin středověku.
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen písemnou a ústní zkouškou.
Informace učitele
Předmět poskytuje celistvý obraz o evropských a českých dějinách středověku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/DEkSTR