DPd_Ze Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na DP dni - 3 hodiny, odevzdání DP. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Durna (přednášející)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
DP_Ze Diplomová práce || NOW ( DP_Ze Diplomová práce )
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře georafie. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Cílem předmětu je ověřit schopnost studenta samostatně pracovat na závěrečné práci a uplatňovat poznatky získané v průběhu studia.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil.
Literatura
    povinná literatura
  • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
  • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
    doporučená literatura
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za odevzdání diplomové práce do ISu a prezentaci na DP dni.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.