De2BP_ODST Dějiny středověku

Pedagogická fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc., dr. h.c. (cvičící)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Rozvrh
Čt 14:20–16:00 učebna 20
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
De2BP_ODST/001: Čt 13:25–14:10 učebna 4, B. Klíma, J. Mihola
De2BP_ODST/002: Čt 16:10–16:55 učebna 4, B. Klíma, J. Mihola
De2BP_ODST/003: Čt 17:05–17:50 učebna 4, B. Klíma, J. Mihola
De2BP_ODST/01: Čt 8:50–9:35 učebna 4, J. Mihola
De2BP_ODST/02: Čt 10:40–11:25 učebna 4, J. Mihola
De2BP_ODST/03: Čt 12:30–13:15 učebna 4, J. Mihola
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání souvislých vědomostí o politickém, hospodářském, kulturním a náboženském vývoji světa s hlavním zřetelem k evropského kontinentu a v kontextu českých zemí, v období středověku (5. stol. - 1500). V návaznosti na přednášky bude věnována zvláštní pozornost významným dokumentům středověku, práci s mapou. Především kulturní témata budou doplněna videomateriálem a diapozitivy.
Osnova
 • obecné dějiny Stěhování národů a formování raně středověké Evropy. Církev a papežství, organizace, správa, kláštery. Byzanc - kontinuita a nové vývojové linie, kultura. Kultura a hospodářství raně středověké Evropy. Francká říše, Karel Veliký obnova západního impéria. Raný středověk ve střední Evropě, renovatio imperii romanorum. Arabská expanze, islám, kulturní a duchovní centra. Britské ostrovy, normanská expanze. Zvláštnosti vývoje středověké společnosti ve Skandinávii. Města a univerzity, společnost a kultura vrcholného středověku. Svatá říše římská ve vrcholném středověku. Křížové výpravy jako středověký fenomén. Kyjevská Rus, tatarské vpády, Moskevská Rus. Polsko-litevská personální unie. Turci v Malé Asii a na Balkáně, pád Cařihradu. Reconquista na Pyrenejském poloostrově. Francie vrcholného středověku. Stoletá válka. Západní a jižní Evropa pozdního středověku, společnost, kultura. středověké dějiny českých zemí Počátky a vývoj slovanského osídlení našich zemí ve starší době hradištní Velká Morava – první státní útvar západních Slovanů Český přemyslovský stát. Společnost, stát a kultura vrcholného středověku. Města, kláštery. Český stát za lucemburské dynastie. Kořeny české reformace. Husitská revoluce. Stavovská monarchie za Jagellonců.
Literatura
 • ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských 1198-1253 :proměna státu a společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 964 s. ISBN 80-7106-140-9. info
 • Středověký člověk a jeho svět. Edited by Jacques Le Goff. Praha: Vyšehrad, 1999. 319 s. ISBN 8070212748. info
 • ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 659 s. ISBN 80-7106-196-4. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. vyd., ve vyd. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 1996. 364 s. ISBN 8071840726. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., ve vydavatelství K. Praha: Karolinum, 1996. 550 s. ISBN 8071840726. info
 • ZWETTLER, Otto. Obecné dějiny středověku. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 173 s. ISBN 8021011297. info
 • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy I. Středověká Morava. 1. vyd. Brno: MVS, 1991. 231 s. Vlastivěda moravská, Nová řada sv. 5. ISBN 80-85048-17-5. info
 • ŽEMLIČKA, Josef. Století posledních Přemyslovců : český stát a společnost ve 13. století. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 316 s., př. info
 • TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců. Praha: Academia, 1981. info
 • Dějiny středověku. 2. Edited by Alice Teichová. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 440 s. : i. info
Výukové metody
Teoretická příprava, seminární práce, četba, práce v semináři.
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen ústní zkouškou. V průběhu semestru posluchači vypracují seminární práci na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.