EN

PdF:De2MP_DID3 Didaktika dějepisu 3 - Informace o předmětu

De2MP_DID3 Didaktika dějepisu 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
De2MP_DID2 Didaktika dějepisu 2
Absolvování De2MP_DID1,De2MP_DID2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto třísemestrového kurzu (De2MP_DID1, De2MP_DID2 a nově De2MP_DID3.) bude student schopen v prohloubené míře profesionalizovat historické vzdělání a použít je pro práci učitele. Zaměření výuky je orientováno tak, aby byl schopen využít znalostí z obecné didaktiky a porozuměl specifikům teorie dějepisného vyučování.
Osnova
  • Převážně seminární forma výuky je orientována další rozvíjení učitelských kompetencí v následujících tématech: 1) Problematika vyučovacích forem dějepisné výuky; jejich utřídění a charakteristika Vyučovací formy jako organizační zabezpečení procesu výuky; formy třídně-hodinového systému; typy a druhy vyučovacích hodin dějepisu; povinné a zájmové mimotřídní a mimoškolní vyučovací formy. 2. Problematika vyučovacích metod dějepisné výuky; jejich utřídění a charakteristika Kritéria volby vyučovacích metod, jejich utřídění (metody motivační, expoziční, fixační a diagnostické) a charakteristika; příklady metodických postupů podle fází kombinované a jiných typů vyučovacích hodin. 3. Význam názornosti pro výuku dějepisu; utřídění a charakteristika vyučovacích prostředků Didaktická nutnost názorného vyučování v dějepise (nemožnost uplatnění principu živého nazírání); účinnost bezprostředního a zprostředkovaného názoru; míra názornosti; názorná pomůcka jako východisko smyslového poznání a zdroj komunikace, specifika symbolických pomůcek; utřídění vyučovacích prostředků, didaktická technika. 4. Specifický význam textových pomůcek ve výuce dějepisu Textové pomůcky jako východisko teoretického poznávání; práce s písemným historickým pramenem; utřídění textových pomůcek a jejich charakteristika. 5. Základní otázky pedagogického výzkumu a jeho uplatnění v teoretické práci učitele dějepisu Charakteristika jednotlivých fází pedagogického výzkumu a jim odpovídajících výzkumných metod a technik; struktura výzkumného projektu jako výchozího materiálu pro vstupní oponenturu; základní soubor a stanovení vzorku respondentů, konstrukce zkušebního testu a jeho uplatnění v práci učitele dějepisu. 6. Nové trendy v didaktice oboru a školním předmětu dějepis Pojetí dějepisu jako sociokulturního předmětu. Proměny teorie školního dějepisu. Vztah mezi didaktikou dějepisu, chápanou jako teorií sociální i osobní historické kultury a mezi metodikou dějepisu. Význam a obsah kategorie historického vědomí. Podoba nového pojetí předmětu v RVP ZV-ŠVP ZV.
Literatura
  • Julínek Stanislav a kol.. Základy oborové didaktiky dějepisu.1. vydání Brno Masarykova univerzita v Brně, 2004. 275 s.
  • Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu. Edited by Stanislav Julínek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 155 s. ISBN 8021012250. info
  • Náhradní obsah: Labischová Denisa -Gracová Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
Výukové metody
Teoretická příprava je kombinována se seminární výukou.
Metody hodnocení
Kolokvium. Předmět probíhá formou seminářů 1x týdně. Na seminářích je vyžadována aktivní účast a prezentace studenta formou vyučovacího výstupu(cca 20 min.).
Informace učitele
ZK Okruhy: 1. Metody. 2. Formy. 3. Edukativní média. 4. Textové výukové prostředky. 5. Pedagogický výzkum v dějepisu. 6. Nové trendy v dějepisné výuce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/De2MP_DID3