FC1807 Fyzikální exkurze 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 1 den. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1807/Prez01: Út 18:00–18:50 učebna 3, T. Miléř, L. Pawera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 7/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu je získání přehledných vědomostí v oblasti současných moderních trendů v oblasti propagace a popularizace přírodovědných předmětů, zejména fyziky a směrů jejich vývoje. Dále pak jsou to dovednosti aplikace fyzikálních metod v oblasti zdravotnictví, energetiky, materiálové a chemické fyzice, v souvislosti s aplikacemi fyzikálních jevů v různorodých oborech lidské činnosti. Mezi hlavní vzdělávací obsahy patří pojmy jako modernizace vědy, propagace, popularizace přírodovědných oborů, organizace a náplň exkurze s přihlédnutím ke věku a zájmu žáků.
Vědomosti: současné moderní trendy v oblasti propagace a popularizace přírodovědných předmětů, zejména fyziky
Dovednosti: aplikace fyzikálních metod v oblasti zdravotnictví, energetiky, materiálové a chemické fyziky, aplikace fyzikálních jevů v různorodých oborech lidské činnosti
Postoje: akceptovat postoj k modernímu popularizačně – motivačnímu charakteru současné propagace přírodovědných předmětů se zaměřením na fyziku
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- základní orientace v oblasti nabídky exkurzí v Jihomoravském kraji a s tím souvisejících informačních materiálech
- základní organizační schopnosti v oblasti realizace exkurzí
- motivovat – vést žáky moderními popularizačními prostředky k přírodovědným oborům a oblastem vědy, seznámit žáky s vědou - představit žákům základy, postupy a metody vědeckého bádání.
Osnova
 • Exkurze jsou vždy doprovázeny odborným výkladem, směrovány jsou především do jihomoravského regionu, aby byly studentům finančně dostupné.
 • Úvodní exkurze bude směřovat do laboratoří PřF MU, katedry fyzikální elektroniky do laboratoří fyziky plazmatu a fyzikální optiky.
 • Předpokládá se exkurze do optických laboratoří FS VUT v Brně, kde se studenti seznámí se základními pokusy s nelineární optikou.
Literatura
  povinná literatura
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 292 s. ISBN 8085866331. info
 • JANÁS, Josef. Kapitoly z didaktiky fyziky. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1334-6. info
 • JANÁS, Josef a Žofie MORAWITZOVÁ. Pedagogická praxe z fyziky [Janás, 1983]. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1983. 91 s. info
  doporučená literatura
 • Edutainment 2006: International Conference on E-learning and Games Zhejiang University, Hangzhou, Chin
 • HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVATOŇOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Josef TRNA, Vladislav NAVRÁTIL, Daniel BORECKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2003. 123 s. ISBN 80-7315-054-9. info
 • JANÁS, Josef a Josef TRNA. Konkrétní didaktika fyziky I. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 87 s. ISBN 80-210-2056-3. info
 • JANÁS, Josef a Masarykova univerzita. Tvořivá činnost učitelů a žáků v přírodovědných předmětech. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: Padio, 1996. s. 364-368. Sborník prací pedagogické fakulty MU. ISBN 80-210-1938-7. info
Výukové metody
Pozorování, diskuse.
Metody hodnocení
Výuka probíhá v jednorázovém několikahodinovém bloku.
Zápočet je udělen za aktivní účast na pořádaných akcích. Obvykle jde o jeden až dva půldny.
Informace učitele
http://www.cad.zju.edu.cn/vrmm/edutainment/ popup window
http://www.educationworld.com/students/edutainment/index.shtml
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/FC1807