FC4004 Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (přednášející)
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC4004/Kombi01: So 14. 5. 9:00–10:50 učebna 7, J. Horská
FC4004/Kombi02: So 23. 4. 9:00–10:50 učebna 7, J. Horská
FC4004/Kombi03: So 2. 4. 9:00–10:50 učebna 7, J. Horská
FC4004/Kombi04: So 7. 5. 9:00–10:50 učebna 7, J. Horská
FC4004/Prez01: Čt 10:00–11:50 laboratoř 86, J. Horská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- navázat na základní chemické vědomosti získané během předchozího studia
- vysvětlit využití chemických látek a chemických dějů v každodenním životě.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student získá:  vědomosti o moderních metodách chemické analýzy a jejich aplikacích a o zpracování chemických dat a výsledků za využití nejnovější instrumentace, chemometrických výpočetních metod a softwaru  dovednosti využít teoretických poznatků k posouzení výběru optimální metody chemické analýzy vzorků a chemometrického zpracování dat a výsledků analýz  ucelený přehled, vztahující se k obsahu učiva daného předmětu (Optické analytické metody. Separační metody. Elektrochemické metody. Chemometrické metody zpracování chemických dat a výsledků měření a stanovení).
Osnova
 • a) - Vybrané optické a elektrochemické fyzikálně chemické a analytické metody.
 • - Vybrané kapitoly z chemie potravin (antinutriční, toxické a další bioaktivní sloučeniny, aditivní látky, kontaminující látky, potravinářská legislativa).
 • b) • 1. Historický přehled instrumentálních metod. • 2. Atomová absorpční spektrometrie. • 3. Spektrofotometrie. • 4. Atomová emisní spektrometrie, ICP. • 5. Fotoluminiscenční metody. • 6. Extrakce. • 7. Kapalinová chromatografie. • 8. Plynová chromatografie. • 9. Potenciometrie, konduktometrie. • 10. Kapilární elektroforéza a izotachoforéza. • 11. Hmotnostní spektrometrie, MALDI-TOF. • 12. Tandemové metody. • 13. Chemometrie, její rozdělení a místo v moderní chemii. • 14. Chyby, správnost, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost. • 15. Lineární regrese, mez detekce, mez stanovitelnosti. • 16. Simplexová metoda, metoda Monte Carlo. • 17. Klasická multikomponentní analýza. • 18. Moderní metody multikomponentní analýzy, kalibrace, predikce. • 19. Vícenásobná lineární regrese, Regrese hlavních komponent, PLS, Kalman filter. • 20. Neuronové sítě.
Literatura
 • Pichler J: Chemie ve společnosti - I - Chemizace. PřF MU v Brně, Brno 1992.
 • Neiser J. a kol.: Obecná chemická technologie. SPN, Praha 1981.
 • Klener P.: Chemoterapie - minimum pro praxi. Triton, Praha 1999.
 • Davídek J., Velíšek J.: Analýza potravin. VŠCHT Praha, Praha 1992.
 • Kalous V. a kol.: Metody chemického výzkumu. SNTL/ALFA, Praha 1987.
 • Navrátil O. a kol.: Jaderná chemie. Academia, Praha 1985.
 • VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ. Chemie potravin 2. Rozš. a přeprac. vyd. 3. Tábor: OSSIS, 2009. xx, 623. ISBN 9788086659176. info
Výukové metody
přednáška a návštěva laboratoře hmotnostní spektrometrie
Metody hodnocení
Ústní zkouška vycházející z diskuse nad předem zadanými cvičeními (studijní materiály předmětu v IS MU)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/FC4004