FC6807 Aplikované výukové technologie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti o využití výukových technologií ve výuce, dále pak základní dovednosti aplikace digitální technologií ve výuce. Navazuje na vědomosti a dovednosti získané studiem předmětů úvod do oborových didaktik.
Vědomosti: zpracování dat různého charakteru;
Dovednosti: vhodně aplikovat digitální techniku pro daný předmět; orientovat se v nabídce on-line aplikací zařaditelných do vzdělávacího procesu;
Postoje: osvojit si hodnoty objektivity a významu pedagogické práce
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- aplikovat výukové prostředky podle požadavků výuky
- vytvořit výukové programy a opory
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích):
 • Zpracování textu, dat tabulkové kalkulátory, databáze
 • Zpracování obrazu a videa
 • Zpracování zvuku
 • Tvorba a vyuţití WWW
 • Didaktická technika
 • Interaktivní tabule, software pro interaktivní tabule
 • E-learning
 • MOOC
 • Tablety ve výuce
 • Výukové programy
 • Programování a simulace
 • Řízení projektu: MindMap, SmartDraw, Ganttovy diagramy
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNÁROVÁ, Renáta a Ondřej DUFEK. Didaktické hry ve fyzice s využitím interaktivní tabule. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. ústí nad Labem, 2011. s. 6-9, 4 s. ISBN 978-80-7414-353-3. info
 • BEDNÁROVÁ, Renáta a Ondřej DUFEK. Interaktivní tabule ve výuce fyziky. In RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.. Moderní trendy v řípravě učitelů fyziky 5. Plzeň, 2011. s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-261-0030-0. info
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. ISBN 9788086723563. info
  doporučená literatura
 • KONUPČÍK, Pavel. Didaktická technika II. Brno: PedF MU, 2010. info
 • KONUPČÍK, Pavel. Didaktická technika I. Brno: PedF MU, 2009. 28 s. info
 • GRIMUS, Margarete. eLearning, eTeaching, eEducation :an aspect of a new learning culture : study texts for European masters degrees. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003. 205 s. ISBN 8073150522. info
  neurčeno
 • VAŇKOVÁ, Šárka. Interaktivní tabule jako jeden ze současných trendů v hodinách hudební výchovy na základní škole. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 8, č. 1, s. 21-31. ISSN 1803-1331. URL info
 • MÍSAŘOVÁ, Darina, Kateřina MRÁZKOVÁ a Aleš RUDA. Interaktivní tabule jako nástroj pro osvojení kartografických dovedností žáků. 2010. info
 • ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 277-281, 5 s. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Interaktivní tabule ve výuce němčiny. 2008. info
Výukové metody
Výklad, přednáška, rozhovor, diskuse, teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady, práce v laboratoři.
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Úkol společný všem formám studia:
Vytvořit studijní materiál splňující:
- Obsah materiálu: Konkrétní aktivita / vyučovací jednotka / blok výuky / celý semestr
- Téma bude odpovídat zaměření studia či školy.
- Musí být jasně definován určení a cíl materiálu a jasné prostředky, metody a formy.
- Materiál bude obsahovat didaktické prvky.
- Materiál bude identifikovatelný (jméno a příjmení autora, UČO, studijní kombinace či zaměření školy, název materiálu či téma hodiny)
- Bude splňovat náležitosti specifické pro daný typ materiálu.
- Uvést zdroje, dodržovat citační normy.

Alternativní varianta
- Vypracování seminární práce na konkrétní využití digitálních technologií ve výuce předmětu dle zaměření studenta.
- Lze pojmout i jako teoretickou úvahu, zamyšlení, esej.
- Nesmí jít o pouhé kopírovaní online zdrojů.
- Nutný vlastní přínos/zkušenosti/názor.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.