FJ1010 Fonetika francouzštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (přednášející), PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 16:00–17:50 učebna 56, kromě St 26. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1010/01: Út 14:00–15:50 učebna 70, kromě Út 25. 10., Z. Schejbalová
FJ1010/02: Čt 10:00–11:50 učebna 55, kromě Čt 27. 10., Z. Schejbalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je: získat základní vědomosti o problematice fonetiky obecné a fonetiky francouzštiny; pochopit způsoby a místa artikulace jednotlivých hlásek francouzského zvukového systému, zejména těch, které jsou pro českého uživatele problematické; osvojit si systém mezinárodní fonetické transkripce API (k tomuto kurzu mají studenti k dispozici také e-learningový výukový materiál); aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi. V semináři studenti budou procvičovat jednotlivé hlásky francouzského fonetického systému, správný pravopis - diktáty, řečové dovednosti a správnou výslovnost – nácvik básní zpaměti, nahrávání výslovnosti studentů a následný rozbor, poslech nahrávek od rodilých mluvčích francouzského jazyka, nácvik mezinárodní fonetické transkripce. Studenti mohou pracovat samostatně, protože má tento kurz zpracovanou e-learningovou oporu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - pojednat o problematice fonetiky obecné a fonetiky francouzštiny - popsat způsob a míst artikulace jednotlivých hlásek - přepsat text v mezinárodní fonetické transkripci API - aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi. Student si po absolvování předmětu: - zlepší výslovnost jednotlivých hlásek francouzského fonetického systému ; - procvičí pravopis, řečové dovednosti a správnou výslovnost ; - nacvičí mezinárodní fonetickou transkripci.
Osnova
 • Sylabus přednášky 1. Úvod do francouzského fonologického systému. 2. Dýchací soustava, mluvidla. 3. Přehled francouzských samohlásek ústních. 4. Přehled francouzských samohlásek nosových. 5. Přehled francouzských polosamohlásek. 6. Přehled francouzských souhlásek. 7. Koncept fonému a hlásky. 8. Stavba francouzské slabiky a rytmické skupiny. 9. Přízvuk a intonace – základní intonační vzorce. 10. Vázání a enchaînement. 11. Aspekty plynulé řeči – asimilace, elize. 12. Fonetické chyby českých studentů. Sylabus seminářů (jedna kapitola = 2 týdny) 1.Ústní samohlásky s jedním témbrem. 2.Ústní samohlásky se dvěma témbry. 3.Nosové samohlásky. 4.Polosamohlásky. 5.Souhlásky. 6.Diktáty – nácvik správného pravopisu, recitace básní – nácvik správné výslovnosti, nácvik fonetické transkripce API.
Literatura
  povinná literatura
 • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vyd. 3., rozš. Praha: Karolinum, 2008. 236 s. ISBN 9788024614717. info
 • FENCLOVÁ, Marie. Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 108 s. ISBN 8072901265. info
  doporučená literatura
 • Canal, G.,L., Schejbalová, Z. Dictées et textes à corriger. Brno: MU, 2017.
 • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. Les 500 exercices de phonétique. Paris: Hachette, 2013. 192 s. ISBN 9782011556981. info
 • LÉON, Pierre R., Monique LÉON, Françoise LÉON a Alain THOMAS. Phonétique du FLE : prononciation : de la lettre au son. Edited by Francis Carton. Paris: Armand Colin, 2009. 142 s. ISBN 9782200355647. info
 • SCHEJBALOVA, Zdeňka. Francouzská a česká lingvistická terminologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 53 s. ISBN 80-210-2734-7. info
Výukové metody
Přednáška. Seminář, diskuse, prezentace, konzultace (pro kombinované studium 1. stupně ZŠ a MŠ).
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení přednášky: zápočtový test na probraná témata - 70%. Požadavky na ukončení semináře: aktivní účast 70% (neplatí pro 1. stupeň ZŠ a MŠ kombinované - zde se vyžaduje účast nejméně na polovině konzultací), průběžné testování ústního projevu, průběžné testování pravopisu, zápočtový diktát, recitace básně + fonetický přepis k zápočtu, slovní zásoba.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=610
Kyzlinková M., Hambalčíková L.: Conversation française, Tome II: Corps humain+maladies, Campagne+nature str.28-58, Conversation française, Tome I: Le temps str. 53-60 Vydavatel: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kotlářská 9 602 00 BRNO
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ1010