FJ1028 Kurz francouzského jazyka online

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
e-learning. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 299/300, pouze zareg.: 27/300, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/300
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikativních kompetencí na úrovní A0-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují některé komunikativní dovednosti (poslech, čtení a psaní)a osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Cílem předmětu je ovládat především psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet komunikativní a interkulturní kompetence. Forma samostudia předmětu prostřednictvím on-line kurzu umožňujě studentovi samostatné prohloubení znalostí francouzského jazyka.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet své komunikační a interkulturní kompetence.
Osnova
  • Student zvolí sám dle své pokročilosti lekci, od které začne studovat (1-35). Během semestru samostatně vypracuje deset po sobě jdoucích lekcí (viz informace učitele). Přibližná úroveň dle lekcí kurzu: začátečník (úroveň A0-A1): cca lekce 1-13 mírně pokročilý(úroveň A1-A2): cca lekce 14-25 středně pokročilý (úroveň A2-počátek B1):cca lekce 26-35
Literatura
    povinná literatura
  • POUČOVÁ, M. Kurz francouzského jazyka online. E-learningový výukový materiál na http://IS.MUNI.CZ
    doporučená literatura
  • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2021. 568 stran. ISBN 978-80-7335-755-9.
  • Mission Paris - the language guide. www.rfi.fr
Výukové metody
Samostatná práce on-line.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Student pracuje samostatně v e-learningovém kurzu předmětu FJ1028 Kurz FJ online v prostředí IS MUNI. Student, který chce úspěšně ukončit předmět, pracuje v on-line kurzu pravidelně každý týden alespoň dvě hodiny (celkový počet hodin nelze dělit počtem týdnů)a pravidelně spolupracuje s tutorem kurzu. Předepsaný počet lekcí, které je nutno zvládnout v průběhu jednoho semestru je deset (např. lekce 1.-10.) V dalších semestrech student postupuje obdobně, tj. pro získání zápočtu prostuduje dalších deset po sobě jdoucích lekcí. V případě, že si student zapíše předmět opakovaně, pokračuje ve studiu lekcí, které následují po lekcích studovaných v předchozím semestru. Studentům, kteří budou opakovaně plnit stejné lekce nebude práce v kurzu uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: e-learning.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/FJ1028