FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 8:00–8:50 učebna 53
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ2002/01: St 9:00–9:50 učebna 53, Z. Schejbalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Fonetika a Fonologie je rozdělen na část teoretickou (přednáška) a praktickou (seminář). Studenti se seznámí s přehledem a klasifikací francouzských fonémů na pozadí českého systému, systematicky projdou základní suprasegmentální jevy, tj. vázání, přízvuk, rytmus, intonace. Hlavním cílem je, aby se studenti seznámili se základními rozdíly mezi hláskovým systémem v českém a francouzském jazyce a aby byli schopni bezchybné výslovnosti. V praktické části, v semináři, budou studenti cíleně procvičovat jednotlivé hlásky francouzského fonetického systému. Součástí kurzu je průběžný nácvik správného pravopisu - diktáty, důraz je kladen na řečové dovednosti a správnou výslovnost – nácvik básní zpaměti, nahrávání výslovnosti studentů a následný rozbor, poslech nahrávek od rodilých mluvčích francouzského jazyka. Studenti mohou pracovat samostatně, protože má tento kurz zpracovanou e-learningovou oporu.
Výstupy z učení
Po absolvování přednášky student bude schopen: - pojednat o problematice fonetiky francouzštiny; - popsat způsob a místo artikulace jednotlivých hlásek; - přepsat text v mezinárodní fonetické transkripci API; - aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi. Student si po absolvování semináře: - zlepší výslovnost jednotlivých hlásek francouzského fonetického systému ; - procvičí pravopis, řečové dovednosti a správnou výslovnost ; - nacvičí mezinárodní fonetickou transkripci.
Osnova
 • Sylabus přednášek 1. Úvod do francouzského fonologického systému. 2. Dýchací soustava, mluvidla. 3. Přehled francouzských samohlásek ústních. 4. Přehled francouzských samohlásek nosových. 5. Přehled francouzských polosamohlásek. 6. Přehled francouzských souhlásek. 7. Koncept fonému a hlásky. 8. Stavba francouzské slabiky a rytmické skupiny. 9. Přízvuk a intonace – základní intonační vzorce. 10. Vázání a enchaînement. 11. Aspekty plynulé řeči – asimilace, elize. 12. Fonetické a fonologické chyby českých studentů. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Sylabus seminářů 1. Diktáty – nácvik správného pravopisu. 2. Recitace básní – nácvik správné výslovnosti. 3. Hlasitá četba souvislých textů - nácvik správné výslovnosti. 4. Korektivní fonetika, reedukace.
Literatura
  povinná literatura
 • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vyd. 3., rozš. Praha: Karolinum, 2008. 236 s. ISBN 9788024614717. info
 • FENCLOVÁ, Marie. Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 108 s. ISBN 8072901265. info
  doporučená literatura
 • Kyzlinková, M., & Hambalčíková, L. (2005). Conversation française. Tome I. Brno: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 50 s. ISBN 978-80-210-8520-6. info
 • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. Les 500 exercices de phonétique. Paris: Hachette, 2013. 192 s. ISBN 9782011556981. info
 • ABRY, Dominique a Julie VELDEMAN-ABRY. Phonétique. Paris: CLE International, 2007. 175 stran. ISBN 9782090330670. info
 • SCHEJBALOVA, Zdeňka. Francouzská a česká lingvistická terminologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 53 s. ISBN 80-210-2734-7. info
Výukové metody
Přednáška. Seminář
Metody hodnocení
Zkouška : písemná část – diktát, test ze slovní zásoby, ústní část - recitace básně, četba neznámého textu.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=610
Kyzlinková M., Hambalčíková L.: Conversation française, Tome II: Corps humain+maladies, Campagne+nature str.28-58, Conversation française, Tome I: Le temps str. 53-60 Vydavatel: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kotlářská 9 602 00 BRNO
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FJ2002