FJ2011 Morfologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–12:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ2011/01: Čt 13:00–13:50 učebna 58, J. Kadlec
Předpoklady
FJ2010 Morfologie 1 || FJHC_MO1 Morfologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu by měl student: získat důležité teoretické poznatky z oblasti stavby slov; klasifikovat slovní druhy; rozpoznat shody a rozdíly mezi českým a francouzským jazykem.
Osnova
 • 1. Zájmena samostatná a nesamostatná (osobní, ukazovací, přivlastovací, tázací, vztažná, neurčitá). 2. Zájmenná příslovce en, y funkce adverbiální, pronominální. 3. Příslovce. 4. Předložky. 5. Spojky v souvětí souřadném a podřadném. 6. Citoslovce. 7. Sloveso. Slovesné tvary. Přehled časování. Časy a způsoby.
Literatura
 • STAUCHOVÁ, V. Stručná mluvnice francouzštiny. 3. vyd. Praha : Academia, 1996. 342 s. ISBN 80-200-0585-4.
 • TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. 1. vyd. Praha : Leda, 2002. 312 s. ISBN 80-7335-004-1.
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd. Plzeň : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • KLEIN, H.,-W., KLEINEIDAM, H. Grammatik des heutigen Französisch. 1. vyd. Stuttgart : Klett- Schulbuchverlag, 1994. 313 s. ISBN 3-12-521721-0.
 • CHEVALIER, J.-C., BLANCHE-BENVENISTE, Cl., a kol. Grammaire Larousse du français contemporain. Paris : Larousse, 1964. 495 s. ISBN 2-03-070031-2.
 • BAYLON, C., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. 2. vyd. Paris : Nathan, 1991. 287 s. ISBN 2-09-190838-X.
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
 • CAPUT, J. et J.-P. Dictionnaire des verbes français. Paris : Larousse. 1969. 589 s.
 • PINCHON, J. Morphosyntaxe du français. 1. vyd. Paris : Hachette, 1986. 301 s. ISBN 2.01.011364.0.
 • BONNARD, H. Code du français courant. 1. vyd. Paris : Magnard, 1989. 336 s. ISBN 2-210444705.
 • STEINBERG, N. Grammaire française 1. 1. vyd. Moskva : Prosvěščenije, 1966. 253 s.
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON DUFOUR, M., a kol. Grammaire du français Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. Paris : Hachette, 1991. 336 s. ISBN 2-01-015601-3.
Výukové metody
Přednáška s aktivní účastí (70%). Seminář: Požadavky na ukončení: test (za úspěšný se považuje test s minimálně 70 % správných odpovědí).
Metody hodnocení
Písemný test na probranou látku (min. úspěšnost 70 %) a ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FJ2011