FJ2027 Syntax odborné francouzštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ2010 Morfologie francouzštiny 1 && FJ2047 Morfologie francouzštiny 2
Předmět je určen pro studenty 2. ročníku programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška navazuje na morfologickou znalost francouzského odborného jazyka a zahrnuje teoretický výklad otázek jeho skladby. Znalosti jsou procvičovány a prohlubovány v semináři na příkladech odborných textů. Cílem předmětu je umožnit studentům pochopit skladbu francouzské věty, funkce slovních druhů ve větných členech, strukturu a specifika odborného jazyka a zákonitosti shody podmětu s přísudkem; dále analyzovat souvětí v koordinačních i subordinačních vztazích a vysvětlit slovosled v jednotlivých druzích vět.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: ovládat terminologii potřebnou pro syntaktickou analýzu věty; určit větné členy a slovosled; porozumět stavbě jednoduché věty a souvětí se zaměřením na vztah syntaxe a morfologie v odborném francouzském jazyce; interpretovat specifika syntaktické analýzy odborných textů; určit typy vět a souvětí.
Osnova
 • Slovní druhy (parties du discours) - opakování terminologie, příklady. Funkce slovních druhů: větné členy (membres de la proposition) - terminologie a příklady. Funkce podstatných jmen v různých větných členech. Funkce sloves. Podmět a přísudek. Shoda přísudku s podmětem. Typy přísudků. Participia a jejich funkce, jejich využití v odborném jazyce. Druhy vět. Struktura francouzské věty. Specifika odborného jazyka. Souvětí souřadné, koordinační vztahy. Souvětí podřadící: věty vedlejší dle funkce.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd.Plzeň : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
 • SEKVENT, Karel. Slovní druhy a jejich větně-členské funkce ve francouzštině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 54 s. ISBN 978-80-210-5881-1. info
  doporučená literatura
 • Laurent, N. a B. Delaunay. Bescherelle. Maîtriser la grammaire française. Paris: Hatier, 2018. 192 s. ISBN 978-2-218-99206-3.
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
 • MERCIER-LECA, Florence. 35 questions de grammaire française. Malakoff: Armand Colin, 2019. 331 stran. ISBN 9782200624712. info
 • CAQUINEAU-GÜNDÜZ, Marie-Pierre. Les 500 exercices de grammaire : niveau B2 : [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2007. 256 s. ISBN 9782011554383. info
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Přednáška s aktivní účastí (70%), úspěšné rozbory vět a závěrečný test (70 %).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.