HV3BP_UHS Úvod do hudební sociologie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače se základní problematikou a kategoriemi hudební sociologie se zřetelem k možnostem aplikace výzkumných metod a technik v praxi empirických výzkumů. Koncepčně je obsahová náplň předmětu rozdělena do zhruba tří okruhů: první sleduje otázky metodologie oboru, druhý akcentuje vlastní metody a techniky empirického výzkumu v celé oblasti hudební kultury a třetí reflektuje zjištěná fakta o funkcích a proměnách sociální existence hudby v prostředí současné mediální společnosti.
Osnova
  • 1.Hudební sociologie / postavení v rámci muzikologie a obecné sociologie, speciální úsekové sociologie, sociologie umění, kultury/ 2.Dějiny hudebně sociologického myšlení 3.Funkce hudby, proměny sociální existence hudby v současném světě 4.Sociologické aspekty hudebnosti a hudebního vkusu 5.Postoje k hudbě ve světle dosavadních empirických výzkumů 6.Praxe hudebně sociologických výzkumů - metody a techniky / pozorování, rozhovor, dotazník, zvukový dotazník, moderní výzkumné instrumenty - sémantický diferenciál, test sémantického výběru / 7. Základy statistického zpracování dat / jejich třídění, tabulky, grafy, interpretace , možnosti využití elektronických médií atd./ 8.Výběr objektů zkoumání -reprezentativnost výběrových souborů. 9.Hudební preference mládeže. 10.Místo hudby v hodnotové orientaci mládeže. 11. Problémy masové hudební kultury. Literatura: Bek, M. Vybrané problémy hudební sociologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 96s. ISBN 80-7067-318-4. Bek, M. Hudební posluchači v České republice 2001. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2003. Fukač, J. Mýtus a skutečnost hudby: traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-011-5. Gavora, P. Výzkumné metody v pedagogice: příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-. Jandourek, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. 232s. ISBN 80-7178-749-3. Jandourek, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. 288s. ISBN 80-7178-535-0. Jirák, J. – Köplová, B. Média a společnost, Praha, Portál, 2003. 207s. ISBN 80-7178-697-7. Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181s. ISBN 80-85850-25-7. Kerlinger, F.N. Základy výzkumu chování. Praha: Academia, 1972. ISBN 000320799 Sak, P. Proměny české mládeže: česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Praha: Petrklíč, 2000. 291s. ISBN 80-7229-042-8. Swoboda, H. Moderní statistika. Praha: Svoboda, 1977. 351s.
Literatura
  • Doporučená literatura viz osnova
Výukové metody
teoretická příprava a praktické cvičení
Metody hodnocení
Vlastní kolokvium proběhne jako rozprava nad konkrétní výzkumnou empirickou sondou, kterou studenti projektují a realizují v průběhu semestru. Rozsah seminární práce 10 normostran vč.literatury bez příloh. Odevzdání písemné práce nejpozději týden před konáním kolokvia je podmínkou účasti na kolokviu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/HV3BP_UHS

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 06:40, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému