IGEp01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 3 - se zaměřením na krajinu

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Monika Bortlíková (cvičící)
Mgr. Tereza Češková (cvičící)
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tereza Češková
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Češková
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta (10,00 %), Katedra geografie - Pedagogická fakulta (70,00 %), Katedra biologie - Pedagogická fakulta (10,00 %), Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta (10,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IGEp01/01: Út 9:00–10:50 učebna 6, M. Bortlíková, T. Češková, M. Jireček, T. Miléř
IGEp01/02: Út 11:00–12:50 učebna 6, M. Bortlíková, T. Češková, M. Jireček, T. Miléř
IGEp01/03: Út 14:00–15:50 učebna 6, M. Bortlíková, T. Češková, M. Jireček, T. Miléř
Předpoklady
IFCp01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 1 – se zaměřením na neživou přírodu && IBIp01 Integrovaný vědní základ 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Jedná se o propedeutický předmět, který má sjednotit úroveň znalostí studentů z oblasti přírodovědných a společenskovědních oborů, představit studentům mezioborový pohled na témata o krajině, jejím ovlivnění a vnímání člověkem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

 • vyjmenovat typy a struktury krajiny a určit typy krajiny podle fotografií;
 • pracovat s různými typy zobrazení krajiny;
 • porozumět základním projevům života v souvislosti s vývojem člověka v přírodě a společnosti a vysvětlit jak základní podmínky života na Zemi ovlivnily vývoj člověka a společnosti;
 • použít informace o základních taxonomických jednotkách z biologie k popisu živých organismů z hlediska biologického i uživatelského v rozsahu daném studijními texty;
 • vyjmenovat globální problémy spojené s udržitelným životem;
 • zodpovědně jednat v zájmu občanské angažovanosti a s využitím územního plánu obce;
 • vysvětlit žákům odborně správně a přiměřeně věku vybrané pojmy a přírodní i společenské změny způsobené přítomností člověka v krajině, popsat jeho pozitivní i negativní vlivy.

 • Součástí ukončení předmětu je sběr materiálů do vlastního regionálního portfolia.

  Osnova
  • Krajina a vnímání krajiny člověkem
  • Panoramatický náčrt
  • Zobrazování krajiny
  • Vývoj lidského druhu
  • Člověk v krajině v době kamenné
  • Využívání přírodnin člověkem
  • Odpady a jejich využití
  • Energie, zdroje energie
  • Udržitelný život
  • Občanská angažovanost a územní plánování
  Literatura
   doporučená literatura
  • KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 129 s. ISBN 978-80-210-6659-5. info
  • NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 430 s. ISBN 9788024427959. info
  • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
  • TOMAN, Jan. Naší přírodou krok za krokem : rostliny. Illustrated by Květoslav Hísek. 2., přeprac. vyd., v Albatr. Praha: Albatros, 1994. 191 s. ISBN 8000001020. info
  Výukové metody
  teoretická příprava, praktická cvičení, sběr materiálů pro regionální portfolio, domácí příprava a studium
  Metody hodnocení
  seminární práce, písemný test
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/IGEp01