IVVk02 Umění a tvorba 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/.7. 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková (cvičící)
Mgr. Daniela Mikulášková, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Jana Francová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVVk02/01: Pá 21. 9. 18:00–19:50 učebna 14, Pá 5. 10. 12:00–13:50 učebna 14, Pá 9. 11. 8:00–9:50 učebna 14, Pá 14. 12. 12:00–13:50 učebna 14, D. Mikulášková
IVVk02/02: Pá 21. 9. 12:00–13:50 učebna 14, Pá 12. 10. 12:00–13:50 učebna 14, Pá 26. 10. 8:00–9:50 učebna 14, Pá 14. 12. 15:00–16:50 učebna 14, D. Mikulášková
Předpoklady
Elementární kreslířské dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Umění jako základ estetických a duchovních hodnot společnosti je impulsem pro rozvoj vlastních výtvarných aktivit, které rozvíjejí celistvost člověka. Vybraná umělecká díla budou sloužit jako teoretický a inspirační zdroj pro praktické výtvarné činnosti. Počátek výtvarných aktivit je zaměřen na použití linky a bodu, které jsou základem kresby a grafiky. Praktické výtvarné činnosti budou rozvíjet vyjádření rytmu, kontrastu, struktury a dalších základních kompozičních principů. Cílem předmětu je rozvoj vlastního tvůrčího potenciálu studentů tak, aby byli schopni své dovednosti a poznatky z výtvarné tvorby aplikovat v didaktické přípravě a pedagogické praxi. Formou výtvarných etud na dané téma budeme ve studentech rozvíjet kreativitu a schopnost sebereflexe. Po absolvování předmětu budou studenti schopni použít výrazové vlastnosti výtvarných médií se zaměřením na linku, ovládat elementární výtvarné dovednosti a aktivně je využívat ve vlastní tvorbě.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí konkrétní výtvarné postupy, projeví základní znalost odborné terminologie. Po absolvování předmětu budou schopni použít výrazové vlastnosti výtvarných médií v ploše, ovládat elementární výtvarné dovednosti a aktivně je využívat ve vlastní tvorbě. Student vytvoří kresebnou řadu 15 prací, kterou zkonzultuje. Alespoň 4 z těchto prací budou tematicky nebo reflektivně navázány na tvorbu konkrétního umělce.
Osnova
  • Seznámení s iniciačními výtvarnými díly (teoretická východiska). Praktická výtvarná aktivita směřující k použití linky (metodické zázemí). Osvojení elementárních výtvarných dovedností a jejich aktivní využití ve vlastní tvorbě. Osvojení terminologie vyjadřovacích prostředků kresby a příbuzných oborů (zejména grafiky). Experimenty s různými materiály a instrumenty, zkoumání výrazových vlastností výtvarných prostředků. Reflexe vlastní tvorby i tvorby vnímané – rozvíjení komunikačních dovedností s důrazem na etiku formulování postojů a odbornou terminologii.
Literatura
    doporučená literatura
  • Hazuková, H. & P. Šamšula. (2005). Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
Výukové metody
praktické činnosti, teoretická příprava
Metody hodnocení
obhajoba vlastní tvorby, test (znalost terminologie)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.