IVc700 První pomoc

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Petr Jemelík (přednášející), Bc. Matúš Mader (zástupce)
Bc. Matúš Mader (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První pomoc představuje soubor opatření, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém ohrožení zdraví. Cílem předmětu je seznámit účastníky kurzu s jednotlivými stavy ohrožujícími zdraví a život pacientů/klientů a se zásadami poskytování neodkladné první pomoci
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen pojmenovat rizika spojená s poskytováním první pomoci a vyjmenovat život zachraňující úkony. Dále pak popsat možnosti rozlišení bezvědomí se zachovalými životními funkcemi a stavem, kdy je nezbytné zahájení kardiopulmonální resuscitace. Absolvent bude schopen prakticky provádět resuscitaci dospělého, dítěte a kojence, provádět zástavu krvácení, rozpoznat z mechanizmu úrazu závažnost možného poškození organizmu a adekvátně reagovat, ošetřit typická poranění pohybového aparátu, ošetřit poškození organizmu teplem a chladem a vypudit cizí těleso při jeho aspiraci technikou v závislosti na věku pacienta/klienta.
Osnova
 • zásady poskytování první pomoci
 • stavy ohrožující zdraví postiženého
 • zhodnocení situace a stavu postiženého
 • první pomoc u neodkladných stavů úrazového a neúrazového charakteru
 • stavy ohrožující život postiženého
 • poruchy základních životních funkcí a indikace k provádění neodkladné resuscitace (KPR) u dospělých a u dětí
 • praktický nácvik na modelech
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN, Petr ZAORAL a Petra SEBEROVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7674-7. URL info
  doporučená literatura
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse, praktické aktivity
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, prezentace ve výuce, závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.