IVc702 Základy psychiatrie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2.1. 26 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Jana Schmidtová (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními pojmy z medicínského oboru psychiatrie a s jeho zaměřením. V jednotlivých hodinách jsou představeny základy obecné i speciální psychiatrie s ohledem na studijní obor aplikovaná behaviorální analýza. Pozornost je věnována zejména tématům duševní zdraví a psychická porucha, příznaky a příčiny psychických poruch, klasifikace psychických poruch, psychózy dětského věku, psychogenní poruchy a neurózy, depresivní stavy u dětí, psychosomatické poruchy, poruchy chování, lehká mozková dysfunkce a hyperaktivní syndrom, poruchy učení, poruchy mentální úrovně, poruchy vývoje osobnosti a psychopatie. Samostatně jsou pojímána témata neurovývojových poruch a jejich psychiatrické diagnostiky a léčby
Výstupy z učení
Absolvent předmětu dokáže popsat význam psychiatrie v dalších lékařských i nelékařských oborech, zná hlavních psychiatrické poruchy a možnosti farmakologických i nefarmakologických postupů léčby psychiatrických poruch. Absolvent bude schopen popsat příznaky nejčastějších psychiatrických poruch a psychotických onemocnění. Absolventi předmětu dále dokáží popsat a rozdělit poruchy psychických funkcí, popsat principy diagnostiky v psychiatrii, porozumět rozdělení a indikaci terapie v psychiatrii, popsat rozdělení, symptomy a průběh hlavních skupin psychiatrických poruch, popsat management a způsoby terapie u hlavních skupin psychiatrických poruch se zaměřením na neurovývojové poruchy.
Osnova
 • obecná psychiatrie: úvod do psychiatrie, základní pojmy, historie psychopatologie, etiologie a patogeneze duševních poruch speciální psychiatrie: organicky a symptomaticky podmíněné duševní poruchy náplň a historie oboru psychiatrie, stručný přehled jeho vývoje
 • obecné zásady psychiatrického vyšetření
 • význam osobní a rodinné anamnézy
 • objektivní vyšetření a stanovení diagnózy
 • biochemie a likvorologie v psychiatrii
 • neurobiologie a neurochemie v psychiatrii
 • duševní poruchy a poruchy chování
 • neurovývojové poruchy (ADHD, poruchy autistického spektra)
 • specifika psychiatrické diagnostiky poruch autistického spektra a dalších neurovývojových poruch
 • organicky podmíněné duševní choroby
 • afektivní poruchy
 • poruchy vyvolané stresem, somatoformní poruchy
 • specifické poruchy osobnosti - mentální postižení
 • prevence a léčba v psychiatrii
Literatura
  povinná literatura
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. Praha: Karolinum, 1998. 192 s. ISBN 8071846813. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
 • Poznámky k vybraným kapitolám z psychiatrie: http://www.ped.muni.cz/wsedu/index.php?p=terminy-zima2006
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.