IVc703 Základy pediatrie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1.5. 18 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení účastníků s riziky a chorobami dětského věku, vč. období prenatálního a perinatálního vývoje, s možnostmi včasné prevence, diagnostiky a léčby. Důraz je kladen na brzké odhalení zdravotních problémů a týmovou spolupráci různých odborností. Jednotlivé patologické situace jsou probírány z hlediska rizikových faktorů, etiologie, symptomů, vývoje, klinického obrazu, komplikací, důsledků a prognózy s informacemi o možných způsobech prevence a léčby.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu dokáže vysvětlit systém organizace péče o dítě v ČR a roli prevence v pediatrii. Dále bude znát legislativu v péči o dítě. Dokáže popsat pozitivní aspekty spolupráce s rodinou nemocného dítěte a její využití v praxi behaviorálního analytika. Absolvent předmětu bude mít komplexní znalosti o vývoji dítěte a o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku, bude schopen určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta. Bude znát způsoby depistáže a diagnostiky neurovývojových poruch u dětí. Absolventi dokáží vysvětlit způsoby a formy spolupráce mezi pediatrem a behaviorálním analytikem.
Osnova
 • růst a vývoj dítěte, jeho ovlivnění vč. prenatální a perinatální péče
 • období dětského věku (novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní, školní, dorostové), jejich charakteristika, význačná zdravotní a sociální rizika, možnosti ochrany
 • rizikový novorozenec - definice, význam, příčiny, prevence, léčba
 • zevní (biologické, chemické, fyzikální, sociální) a vnitřní (genetika, dispozice, stárnutí, imunita) faktory negativně ovlivňující zdraví
 • role dětského lékaře a oboru pediatrie při depistáži a diagnostice neurovývojových poruch u dětí.
Literatura
  povinná literatura
 • MRZENA, Bohuslav. Pediatrie : vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 9788073151829. info
 • ZAHÁLKOVÁ, Milada. Pediatrie pro speciální pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 91 s. ISBN 802103811X. info
 • ZUCHOVÁ, B. a kol. První pomoc. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. Dostupné online: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/index.html
  doporučená literatura
 • HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, Lenka. Základy pediatrie pro studenty učitelství. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. 150 s. ISBN 8070443219. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 8070669802. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670. info
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015. 917 stran. ISBN 9788074922008. info
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.