IVc704 Zdravotnická dokumentace a informační technologie ve zdravotnictví

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zdravotnický pracovník při výkonu svého povolání používá výpočetní techniku a využívá databáze v medicínských informačních systémech. Současně musí zpracovávat dokumentaci o pacientovi/klientovi a využívat elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace. Cílem předmětu je seznámit účastníky kurzu se základy výpočetní techniky včetně technických aspektů zdravotnické informatiky, využití informačních a komunikačních technologií v medicíně a poskytnout informace o zdravotnické dokumentaci a systému jejího vedení.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen samostatně a aktivně vyhledávat a využívat nástroje, postupy a procesy umožňující správné využití prostředí ICT pro efektivnější poskytování zdravotních služeb, bude rozumět možnostem i rizikům digitalizace a používání digitální informačních a komunikačních nástrojů v procesu poskytování zdravotních služeb, dokáže využívat pokročilé postupy bezpečného zacházení s daty a informacemi na základě platných právních předpisů, zejména bude schopen vést zdravotnickou dokumentaci s důrazem na ochranu osobních údajů.
Osnova
  • výpočetní technika, vybavení počítačů
  • technické aspekty zdravotnické informatiky
  • zdravotnické informační systémy
  • využití výpočetní techniky v diagnostice, terapii apod.
  • platné právní předpisy vztahující se k vedení, archivaci a skartaci zdravotnické dokumentace
  • ochrana osobních dat pacientů
  • obsah a způsob vedení zdravotnické dokumentace a právo nahlížet do ní
  • úplnost zdravotnické dokumentace
  • zápisy a způsob vedení zdravotnické dokumentace (věcný obsah)
  • elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace.
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.