IVc705 Právní souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.6. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Právní povědomí je nezbytnou vybaveností každého občana, což v praxi znamená, že občan zná nejen své povinnosti, ale také svá práva. Cílem předmětu je získání základních informací o právním systému v ČR, základních právních pojmech, právních předpisech zahrnující současně právní odpovědnost při výkonu zdravotnického povolání. Důraz je kladen na orientaci v právním prostředí zejména s ohledem na základní prameny medicínského práva a jejich souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nikoliv podrobnou znalost obsahu.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu porozumí právní regulaci týkající se poskytování zdravotních služeb a výkon zdravotnického povolání v souvislosti s obecnými právními principy. Porozumí základům vybraných právních odvětví se vztahem ke zdravotnickému právu. Do hloubky se orientuje v právní problematice vyskytující se při poskytování zdravotní péče. Dokáže vysvětlit práva pacienta ve vztahu k právům a povinnostem zdravotnického pracovníka. Rozumí problematice soukromých údajů a údajů o zdraví pacienta a dokáže s nimi adekvátně zacházet.
Osnova
  • principy a pojmy teorie práva
  • právní systém a právní odvětví v ČR
  • prameny práva
  • právní normy a právní vztahy
  • základní právní předpisy upravující právní vztahy související s právem na zdravotní péči, jejím výkonem a odpovědnosti za její poskytování (obecně závazné předpisy ve zdravotnictví, zákony o zdravotnických službách a prováděcí právní předpisy, právní odpovědnost zdravotnických pracovníků, vedení zdravotnické dokumentace, bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.