IVc706 Organizace a řízení poskytování zdravotních služeb

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teoretický úvod do systému poskytování zdravotních služeb v ČR, základy financování zdravotnických služeb, systém managementu a vedení administrativy. Zabezpečení a rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví i sociální sféře. Cílem předmětu je poskytnout základní informace o systému zdravotní péče a provozu zdravotnických zařízení.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu se bude orientovat v systémech péče o zdraví a zdravotnictví ČR, včetně financování a řízení zdravotnických služeb. Dokáže popsat a vysvětlit role vybraných institucí při výkonu veřejné správy v oblasti zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění. Rozumí systému financování zdravotní péče. Absolvent předmětu zná a dokáže reflektovat práva pacientů, orientuje se v matérii obsažené v zákoně o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.), dokáže vysvětlit role a kompetence jednotlivých veřejných institucí působících v oblasti zdravotnictví, zná a reflektuje nejdůležitější pravidla pracovního práva. V rámci řízení kvality péče umí empaticky komunikovat na požadované úrovni s pacienty/klienty s ohledem na jejich věk i stav, se spolupracovníky a jinými lidmi, zachovává obecně uznávaná pravidla slušného chování a dodržuje etická pravidla v rámci svého povolání.
Osnova
  • struktura zdravotnictví v ČR
  • druhy a formy poskytování zdravotních služeb v ČR
  • právní rámec pro poskytování zdravotních služeb v ČR
  • financování zdravotnictví
  • ekonomika zdravotnictví a zdravotnického zařízení
  • řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnických zařízeních.
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.