IVc709 Koncepty a principy behaviorální analýzy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/3.7. 45 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Chrapková (přednášející)
Mgr. Zuzana Maštenová (přednášející)
Mgr. Ivana Trellová (přednášející)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy, koncepty a principy behaviorální analýzy. Studenti se naučí aktivně pracovat s pojmy jako např. ABC analýza, posilnění, oslabování, trest, kontrola stimulu, tvarování, řetězení, motivující úkoly, verbální chování, atd.
Předmět představuje historii a vývoj behaviorálních teorií a rozvíjí teoretické a konceptuální porozumění vědního oboru aplikovaná behaviorální analýza. Zabývá se historií respondentního a operantního podmiňování, vzájemnou podmíněností jednotlivých projevů chování a jejich posloupností. Představuje principy analýzy úkolů a analýzy vzájemných vztahů mezi antecedenty, projevy chování a jejich následky (tzv. A-B-C analýza). Dále předmět seznamuje s principy tvarování a řetězení chování, základními přístupy ke zvyšování nebo snižování výskytu projevů určitého chování a základy rozvoje verbálního chování.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu dokáže vymezit pokročilé charakteristiky oboru behaviorální analýza a popsat historii a vývoj behaviorálních teorií. Absolvent se orientuje v pokročilé odborné terminologii aplikované behaviorální analýzy. Dokáže popsat a zařadit roli behaviorálního analytika a jeho asistenta v behaviorálně analytické intervenci a rozumí rozdílným úkolům jednotlivých behaviorálně analytických povolání v rámci zdravotnického systému. Absolvent dokáže popsat a vysvětlit principy učení a chování dle behaviorální vědy a porozumět funkčním vztahům mezi antecedenty, chováním a následky chování (ABC model). Absolvent zná a prakticky používá techniky nácviku sociální komunikace dle analýzy verbálního chování.
Osnova
 • filozofická východiska behaviorální analýzy a cíle vědního oboru
 • chování z pohledu radikálního behaviorismu
 • dimenze aplikované behaviorální analýzy
 • chování, odpověď, třída odpovědi
 • stimuly a třídy stimulů
 • respondentní a operantní podmiňování
 • pozitivní a negativní posílení a trest
 • posilování – rozvrhy a druhy
 • operantní vyhasínání
 • kontrola stimulem a motivující operace
 • diskriminace, generalizace a uchování
 • chování určované respektováním zákonitosti a tvarované chování
 • verbální operanty
 • odvozené vztahy stimulů
Literatura
  povinná literatura
 • COOPER, John O., Timothy E. HERON a William L. HEWARD. Applied behavior analysis. Second edition. Harlow: Pearson, 2014. iv, 751. ISBN 9781292023212. info
  neurčeno
 • Ingvarsson, E. T. (2016) Tutorial: Teaching Verbal Behavior to Children with ASD. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(2), 433-450.
 • Baer, D. M., Wolf, M. M., & Risley, T. R. (1968). Some current dimensions of Applied Behavior Analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 1 (1), 91-97
 • Ayllon, T., & Michael, J. (1959). The psychiatric nurse as a behavioral engineer. Journal of the experimental analysis of behavior, 2(4), 323–334.
 • Miltenberger, R. G. (2016). Behavior modification: Principles and procedures (6th ed.). Boston, MA: Cengage.
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse, diskuse s odborníky z praxe, problémové učení, praktické aktivity, hry v roli, sledování instruktážních videí, samostatná četba odborných textů a jejich analýza (dle online opory předmětu), projektová práce s kazuistikami.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky a setkání s odborníky, analýza postupu dle instruktážního videa, vypracování projektu (zpracování konkrétního behaviorálně analytického tématu), prezentace ve výuce, závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.