IVc714 Intervence a implementace programů aplikované behaviorální analýzy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/3.7. 45 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Chrapková (přednášející)
Mgr. Zuzana Maštenová (přednášející)
Mgr. Ivana Trellová (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je představit uchazečům způsoby výběru intervencí, které jsou založeny na vědeckých důkazech, způsobu monitoringu a supervize individuálních programů. Součástí výuky je také praktický nácvik dovedností.
Předmět se zaměřuje na základní praktické dovednosti při sestavování a implementaci programů behaviorální intervence u pacientů/klientů. Důraz je kladen na jednotlivé kroky, které behaviorální analytik provádí s cílem rozvinout u pacienta/klienta nové funkční projevy chování, které mu napomohou zvýšit kvalitu jeho života. Předmět tak rozvíjí praktické dovednosti účastníků kurzu pro tvorbu individuálních plánů behaviorální intervence a jejich využití v přirozeném prostředí pacienta/klienta. Důraz je kladen na zvládnutí základních technik při intenzivním učení a učení v přirozeném prostředí, včetně technik promptování, tvarování, diferencovaného posilování, implementaci různých rozvrhů posilování a specializovaných technik aplikované behaviorální analýzy, které se zaměřují na rozvoj verbálních operantů.
Cílem je také připravit účastníky na roli profesionála, který vede profesně mladší a méně zkušené kolegy, hodnotí a monitoruje úspěšnost behaviorální intervence a kontinuálně adaptuje její průběh na základě dosažených výsledků a změn v chování pacienta/klienta.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu umí vypracovat plán behaviorální intervence, zná teoreticky a provede prakticky postupy při diskriminačním tréninku a transferu kontroly stimulů, zná do hloubky a provede různé techniky promptování (dopomoci s provedením úkolu), techniky tvarování a řetězení chování. Dokáže provést pokročilé antecedentní intervence, zná jak teoreticky tak prakticky provede techniky diferencovaného posilování a vyhasínání, umí využít pokročilé postupy a protokoly při redukci problémového chování. Dokáže výše uvedené postupy zprostředkovat behaviorálním technikům a případně dalším zainteresovaným osobám. Dohlíží na jejich bezchybnou implementaci.
Osnova
 • rozvrhy posílení, automatické a sociálně podmíněné posílení
 • podmíněné, nepodmíněné a generalizované posílení a tresty
 • postupy využívající posílení pro redukci chování, vyhasínání pozitivní a negativní trest
 • měřitelné a pozorovatelné cíle intervence
 • výsledky hodnocení a vědecké poznatky pro stanovení intervence
 • stanovení cíle a strategie intervence dle klientových preferencí, rizik, sociální validity atd.
 • důvody pro využití behaviorálně analytické supervize a rizika neefektivní supervize
 • povinnosti supervizora a supervidovaného
 • stanovení supervizních cílů dle dovedností supervidovaného
 • trénink hodnocení a intervenčních postupů
 • behaviorální analytici jako supervizoři
 • etická odpovědnost behaviorálního analytika vůči profesi behaviorální analýzy
 • etická odpovědnost behaviorálního analytika vůči kolegům
 • veřejná prohlášení
 • behaviorální analytik a výzkum
Literatura
 • Soubor profesních a etických zásad pro behaviorální analytiky. (2014). Littleton, CO: Behavior Analyst Certification Board. Dostupné z https://csaba.cz/wp-content/uploads/2019/03/160925-compliance-code- czech.pdf
 • BAILEY, J., & BURCH, M. (2016). Ethics for Behavior Analysts (3rd Ed). Routledge.
 • SKINNER, B.F. (1969). Contingencies of reinforcement: A theoretical analysis. New York: Appleton-Century-Crofts.
 • CATANIA, A.C. (2013). Learning (5th ed.). Cornwall on Hudson: Sloan Publishing.
 • SUNDBERG, M.L, & PARTINGTON, J.W. (1998). Teaching language to children with autism or other disabilities. Pleasant Hill, CA: Behavior Analysts, Inc.
 • GREER, R.D., & ROSS, D.E. (2008). Verbal behavior analysis: Inducing and expanding new verbal capabilities in children with language delays. Boston, MA: Pearson.
 • COOPER, J. O., HERON, T. E., HEWARD, W. L., (2007). Applied behavior analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. ISBN 978-0-13-142113-4.
 • Professional and Ethical Compliance Code for Behavior Analysts. (2014). Littleton, CO: Behavior Analyst Certification Board. Dostupné z https://www.bacb.com/wp-content/uploads/BACB-Compliance-Code- english_190318.pdf
 • BAILEY, J. (2006). How to Think Like a Behavior Analyst: Understanding the Science That Can Change Your Life. Routledge
 • MAURICE, C., GREEN, G., & LUCE, S. (Eds.). (1996) Behavioral intervention for young children with autism: a manual for parents and professionals. Austin: Pro-Ed.
 • BAER, D.M. (1981). How to plan for generalization. Austin: Pro-Ed.
 • NATIONAL AUTISM CENTER (2009). National Standards Project, Findings and Conclusions, Addressing the need for evidence-based practice guidelines for autism spectrum disorders. National Autism Center: Randolph, MA.
 • SKINNER, B.F. (1957). Verbal behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
 • FISHER, W., PIAZZA, C., & ROANE, H. (2020). Handbook of Applied Behavior Analysis (2nd Ed). Guilford Publications.
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse, diskuse s odborníky z praxe, problémové učení, praktické aktivity, hry v roli, sledování instruktážních videí, samostatná četba odborných textů a jejich analýza (dle online opory předmětu), projektová práce s kazuistikami.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky a setkání s odborníky, analýza postupu dle instruktážního videa, vypracování projektu (zpracování konkrétního behaviorálně analytického tématu), prezentace ve výuce, závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
15 h teorie, 30 h cvičení.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.