IVp121 Speciální andragogika osob se zdravotním postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVp121/01: Pá 18. 10. 8:00–13:50 učebna 28, So 26. 10. 8:00–13:50 učebna 20, Pá 1. 11. 8:00–13:50 učebna 76, Pá 22. 11. 8:00–13:50 učebna 77, L. Procházková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s aspekty života dospělého člověka se zdravotním postižením či znevýhodněním s ohledem na různé oblasti života; vysvětlit změny v přístupech k lidem s postižením se zaměřením na jejich pracovní začlenění a sociální inkluzi.
V předmětu je pozornost zaměřena na období mladé a střední dospělosti, proces stárnutí, stáří a umírání. Dále je cílem seznámit se s vybranými koncepty, principy a riziky práce v pomáhajících profesích a aktuálními trendy v přístupech v České republice i zahraničí.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student:
- umí popsat faktory ovlivňující život lidí s postižením či znevýhodněním v českém prostředí (včetně srovnání se situací v zahraničí);
- umí vysvětlit podstatu komplexního přístupu k podpoře lidí s postižením a propojení mezi obory, oblastmi a rezorty;
- zná organizace zabývající se podporou dospělých osob s postižením;
- interpretuje informace z českých a zahraničních zdrojů;
- má osvojené znalosti o procesu stárnutí, o profilu a kompetencích pracovníků v této oblasti;
- rozumí specifikům vybraných konceptů zaměřených na podporu dospělých jedinců s postižením, znevýhodněním včetně osob se získaným postižením.
Osnova
 • pojem zdravotní postižení, terminologie dle WHO, změny v přístupech
 • mozková obrna, mentální postižení, autismus
 • sociální služby, legislativa, osobní asistence, příspěvek na péči
 • profesní příprava, volba povolání, přechod ze školy do zaměstnání
 • zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podporované zaměstnávání
 • poradenské služby pro osoby se zdravotním postižením
 • demence, Alzheimerova nemoc, možnosti péče a podpory, metoda validace (N. Feil)
 • Parkinsonova nemoc
 • duševní onemocnění, možnosti podpory, služby, psychoterapie
 • proces stárnutí, specifika přístupů, vzdělávání seniorů, celoživotní vzdělávání, aktivní stárnutí
 • roztroušená skleróza
 • paliativní péče, hospic
 • pracovníci v sociální a speciálně pedagogické oblasti, profil, kompetence, syndrom pomocníka
 • péče a podpora lidí po traumatech mozku
Literatura
  doporučená literatura
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7607-5. info
 • HOWLIN, Patricia. Autismus u dospívajících a dospělých : cesta k soběstačnosti. Edited by Miroslava Jelínková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 295 s. ISBN 8073670410. info
 • ATTWOOD, Tony. Aspergerův syndrom : porucha sociálních vztahů a komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 203 s. ISBN 9788026201939. info
 • PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0041-3.
 • MURPHY, Robert Francis. Umlčené tělo. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 188 s. ISBN 8085850982. info
 • ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Translated by Eduard Geissler. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2004. 574 s. ISBN 8072601253. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • PIDRMAN, Vladimír. Demence. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024714905. info
 • SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. 7., dopl. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. 149 s. ISBN 9788071955801. info
 • GÉRINGOVÁ, Jitka. Pomáhající profese : tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Vyd. 1. Praha: Triton, 2011. 198 s. ISBN 9788073873943. info
 • SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Translated by Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 171 s. ISBN 80-7178-312-9. info
Výukové metody
přednášky s videi, diskuse na seminářích, čtení a analýza českých a zahraničních textů, samostudium, exkurze
Metody hodnocení
účast na přednáškách i exkurzích, aktivní přístup, seminární práce odevzdaná do určitého termínu, písemný test, ústní zkouška
Informace učitele
POZOR!
V tomto semestru bude výuka probíhat blokově v těchto termínech a učebnách (učebny se můžou ještě změnit):
Pá 18.10., 8:00–13:50, uč. 28
So 26.10., 8:00–13:50, uč. 20
Pá 1.11., 8:00–13:50, uč. 37
Pá 22.11., 8:00–13:50, uč. 72

Odborná literatura:
Adamčíková, J., Eisner, P., Kaucký, P. (2005) Empowerment – Možnosti zapojování a posilování lidí, uživatelů služeb agentur PZ a jiných organizací. Praha: Rytmus.
Hrdá, J. (2001) Osobní asistence: obecné informace o této sociální službě pro občany, kteří potřebují ke svému životu pomoc druhé osoby. Praha: POV.
Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., Zeisel, H. (1975) Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. Frankfurt am Main: Verlag Suhrkamp.
Jankovský, J. (2006) Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. 2. vydání. Praha: TRITON.
Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál.
Novosad, L. (2011) Tělesné postižení jako fenomén a životní realita. Praha: Portál.
Opatřilová, D., Procházková, L. (2011) Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
Pančocha, K., Procházková, L., Sayoud Solárová, K. et al. (2013) Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
Theunissen, G. (2003) Erwachsenenbildung und Behinderung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
Vágnerová, M. (2008) Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
WHO. (2001) International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF. Geneva: WHO.
Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K. a kol. (2007) Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál.
Emerson, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: Portál.
Feil, N., De Klerk-Rubin, V. (2010) Validation. Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen. 9. Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag, 2010.
Gruss, P. (ed.) (2009) Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál.
Guggenbühl-Craig, A. (2007) Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál.
Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Holmerová, I., Jurašková, B., Müllerová, D., Vidovićová, L., Habrcetlová, L., Matoulek, M., Suchá, J., Šimůnková, M. (2014) Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. MF, Praha.
Kalvach, Z. a kol. (2008) Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada.
Kallwass, A. (2007) Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál.
Kostrzewa, S. (2010) Palliative Pflege von Menschen mit Demenz. 2. überarb. und erw. Auflage. Bern: Verlag Hans Huber.
Lippertová-Grünerová, M. (2009) Trauma mozku a jeho rehabilitace. Praha: Galén.
Regnault, M. (2011) Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké nemocných. Praha: Portál.
Roth, J., Sekyrová, M., Růžička, E. et al. (2005) Parkinsonova nemoc. Praha: MAXDORF.
Schmidbauer, W. (2008) Syndrom pomocníka – Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha: Portál.
Špatenková, N., Bolomská, B. (2011) Reminiscenční terapie. Praha: Galén.
Vágnerová, M. (2008) Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
Vymětal, J. (2003) Úvod do psychoterapie. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/IVp121