MSBK_NRD1 Řečové dovednosti 1 - NJ

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0.7/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Alena Kovářová (cvičící)
Mgr. Bc. Adéla Straková (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MSBK_NRD1/Kombi01: Pá 20. 9. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 27. 9. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 4. 10. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 11. 10. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 18. 10. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 25. 10. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 8. 11. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 15. 11. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 22. 11. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 29. 11. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 6. 12. 8:00–9:50 učebna 56, Pá 13. 12. 8:00–9:50 učebna 56, A. Kovářová
MSBK_NRD1/Prez01: Po 10:00–11:50 učebna 65, H. Hradílková
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základního povědomí o běžných jazykových situacích, znalosti řečových prostředků, nutných k realizaci řečových intencí. Dále pak osvojení dovednosti mluvení v dialogu a monologu na konverzační témata: osobnost, životní styl, rodina a soukromé vztahy, denní plán, zdraví a bydlení. Důležité je i vytvoření základních návyků a strategií pro poslech s porozuměním s akcentem na fonetickou stránku jazyka. Am Ende des Kurses sollten die Studierende in der Lage sein, im Dialog und in einem Monolog zu folgenden Themen zu sprechen: Persönlichkeit, Lebensstil, Familienleben, Tagesplan, Gesundheit und Haushalt. Sehr wichtig ist auch die Aussprache und die Fertigkeiten Schreiben, Lesen und Hören.
Výstupy z učení
Na konci semináře budou studenti schopní: - porozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např. základní informace o vlastní osobě, rodině, o nakupování, zaměstnání, bezprostředním okolí), - komunikovat v jednoduchých a běžných situacích, jež vyžadují výměnu informací o známých a běžných skutečnostech, - jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se vlastních nejnaléhavějších potřeb. Nach dem Seminar sind die Studierenden fähig: -Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke zu verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung); - sich in einfachen, routinemäßigen Situationen zu verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Sachen geht; -mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen zu beschreiben;
Osnova
  • 1. Nácvik dovednosti zahájit, vést a ukončit dialog na témata, která se týkají každodenního života a osobnostní charakteristiky. 2. Nácvik slovní zásoby k uvedeným tématům a strategie osvojování si slovní zásoby. 3. Rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním. 4. Rozvoj dovednosti psaní. 5. Čtení textů s porozuměním. 1. einen Dialog eröffnen, führen und beenden, 2. Wortschatz zum alltäglichen Gesprächsthemen, Strategien der Wortschatzerweiterung 3. Hören mit Verstehen 4. Schreiben 5. Leseverstehen
Literatura
  • HÄUBLEIN, G. a kol. Memo. Wortschatz- und Fertigkeitstraining zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München: Langenscheidt, 1997. 200 s.
  • DALLAPIAZZA, R.M. a kol. Tangram Z. Ismaning: Hueber, 2001. 128 s.
Výukové metody
Studenti se aktivně účastní praktických jazykových cvičení. Studierenden nehmen am Unterricht aktiv teil.
Metody hodnocení
Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss ist die Fähigkeit, einen Dialog zum vorgegebenen Thema zu führen und Bestehen eines Tests zu gelernten grammatikalisch-lexikalischen Strukturen. Předpokladem pro udělení zápočtu je vedení dialogu mezi dvěmi komunikačními partnery na naznačená témata bez předchozí přípravy a písemný test lexikálních struktur k jednotlivým tematickým celkům.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
1. Příprava monologu na zadané téma 2. Písemná charakteristika vlastní osobnosti 3. Četba zadaného textu a vypracování úkolů ke čtení s porozuměním Sebehodnocení na základě deskriptorů Jazykového portfolia úrovně B1 pro produktivní dovednosti, B1/B2 pro receptivní dovednosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět již není vypisován.
Předmět se realizuje jako NJ031 Jazyková cvičení z němčiny 3.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/MSBK_NRD1