MSBP_LLM4 Literatura 4

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky sledují podoby a proměny současné české i světové literatury pro děti a mládež. Student po úspěšném absolvování předmětu ovládá vývoj literatury pro děti posledního čtvrtstoletí v žánrových a tematických celcích, které zohledňují rovněž cílovou kategorii dětí předčtenářského období.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - charakterizovat jednotlivé žánry literatury pro děti a mládež v porevolučním vývoji; • - analyzovat aktuální témata a trendy v literatuře pro děti; • - identifikovat a analyzovat tvorbu výrazných literárních osobností; • - vysledovat vliv obecných společensko-kulturních událostí na vývoj literatury pro děti a mládež.
Osnova
  • 1. Podoby současné autorské poezie pro děti, návaznost na nonsensovou a hravou linii folklorní poezie. 2. Písňové texty určené dětem. 3. Současná česká próza s dětským hrdinou. 4. Tematická detabuizace v současné české příběhové próze s dětským hrdinou (problematika rasismu, handicapu, stáří, nemoci a smrti v literatuře pro nejmenší). 5. Inspirace současné české literatury světovou literaturou pro děti. 6. Adaptace lidových pohádek a pověstí pro děti. 7. Regionalismus a dětská literatura. 8. Současná autorská pohádka. 9. Obrázková kniha. 10. Skladba a struktura dětských časopisů. 11. Role comicsu a kresleného seriálu jako synkretických žánrů v rozvíjení interpretačních aktivit dítěte předčtenářského věku. 12. Nebezpečí triviality a kýče v literatuře pro děti, znaky triviální literatury v textech určených nejmenším dětem.
Literatura
  • Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
  • ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7277-506-4. info
  • TOMAN, Jaroslav. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti : (tvorba, recepce, reflexe). [České Budějovice]: Vlastimil Johanus, 2008. 271 s. ISBN 9788090424722. info
  • ŠUBRTOVÁ, Milena a Ivan DOROVSKÝ. Autoři světové literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2007. Nakladatelství Olomouc. ISBN 978-80-7182-228-8. info
  • ŠUBRTOVÁ, Milena. Brněnské impulzy v literatuře pro děti. Z dějin světové literatury pro děti a mládež I. Slavkov u Brna: BM Typo, 2007. 67 s. edice Ladění. ISBN 978-80-903707-4-6. info
  • URBANOVÁ, Svatava. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století : reflexe české tvorby a recepce. Olomouc: Votobia, 2004. 457 s. ISBN 8070426683. info
  • URBANOVÁ, Svatava a Milena ROSOVÁ. Žánry, osobnosti, díla : (historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie). 3. upr. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta, 2002. 236 s. ISBN 80-7042-604-7. info
Výukové metody
Typ výuky: přednáška. Výklady jsou doplňovány samostatnou četbou.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: písemná zkouška, při níž studenti prokáží obeznámenost s doporučenou četbou; rozsah učiva vymezen sylaby (viz studijní materiály v IS).
Informace učitele
Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/MSBP_LLM4