NJ040 Gramatika němčiny - morfologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Veličková (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ziel der Übung ist die Einführung in die grammatische Terminologie des Deutschen. Am Ende des Kurses sollten die Studierenden in der Lage sein, die gängigen Formen von Substantiven, Adjektiven und Pronomina richtig zu bilden und in vorgegebene Kontexte richtig einzusetzen. Česky: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základní německé gramatické terminologie a především s nimi procvičovat vybrané jevy německé gramatiky. Na konci semestru jsou studenti schopni popsat vybrané slovní druhy a získané znalosti aplikovat na konkrétních příkladech.
Výstupy z učení
Am Ende dieses Seminarzyklus verfügen die Studierenden über einen kompletten Überblick über das detsche Verb, sind fähig, dieses mit dem Tschechischen zu vergleichen und sind fähig grammatisch richtige deutsche Verbformen zu bilden.
Osnova
  • Lehrbuch "Moderní gramatika němčiny", Kapitel 5, 6, 7, 8: Zahlwörter, Verben, Präpositionen, Adverbien. Grundbegriffe der deutschen Morphologie. Česky: Učebnice "Moderní gramatika němčiny", kapitoly 5, 6, 7, 8: číslovky, slovesa, předložky, příslovce. Základní pojmy německé morfologie.
Literatura
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. 43 s. ISBN 80-210-3626-5. info
  • BERGLOVÁ, Eva, Eva FORMÁNKOVÁ a Miroslav MAŠEK. Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 2002. 311 s. ISBN 80-7238-144-X. info
Výukové metody
Praktische Übungen, aktive Mitarbeit, Hausübungen. E-learning Kurs. Česky: Procvičování, aktivní účast ve výuce, plnění zadaných úkolů, samostatná práce. Práce v e-learningovém kurzu.
Metody hodnocení
Schriftlicher Test am Ende des Semesters (60 % der Punktzahl erforderlich). Česky: Na konci semestru se píše závěrečný písemný test (k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 60% správných odpovědí). Práce v e-learningovém kurzu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Materiály k procvičování a testování německé gramatiky najdete na "moodlince" v kurzu Gramatika pro 1. st. ZŠ I na adrese http://moodlinka.ped.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.