NJ060 Gramatika němčiny - syntax 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- Aneignung systematischer Kenntnisse über den deutschen Satz - Produktion grammatikalisch korrekter deutscher Sätze - Entwicklung der Fähigkeit, Parallelen und Unterschiede der tschechischen und deutschen Satzstrukturen zu reflektieren• získání teoretických systematických vědomostí o německém souvětí, • rozvoj schopnosti jejich aplikace v praktickém jazyce (produkce syntakticky korektních německých souvětí), • rozvoj kontrastivního pohledu na německou větu (schopnost postižení paralel a diskrepancí mezi češtinou a němčinou).
Výstupy z učení
Am Ende dieses Seminarzyklus verfügen die Studierenden über einen kompletten Überblick über das System des deutschen zusammengesetzten Satzes, sind fähig, dieses mit dem Tschechischen zu vergleichen und sind fähig grammatisch richtige deutsche zusammengesetzte Sätze zu bilden.
Osnova
  • Obsahem předmětu je systematizování a rozšíření znalostí skladby německého jazyka a aplikování těchto znalostí v praktickém jazyce. Akcentováno je rovněž postižení paralel a diskrepancí mezi češtinou a němčinou a možnosti zprostředkování gramatické látky v rané výuce německého jazyka. Témata:Souvětí. Souvětí souřadné (vztahy mezi větami hlavními, soubory spojek, slovosled). Souvětí podřadné (vedlejší věty podmětné, předmětné, přívlastkové, příslovečné- časové, místní, způsobové, příčinné, podmínkové, důsledkové, účelové, přípustkové, adverzativní, substitutivní, eliminace a transformace konstrukcí vedlejších vět). Zkouška zahrnuje praktický a teoretický gramatický test z morfologie i syntaxe, dovednostní jazykový test a ústní zkoušku z praktického jazyka.
Literatura
  • POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1992.DUSILOVÁ, D., EBEL, M., GOEDERT, R., KOLOCOVÁ, V., VACHALOVSKÁ, L. Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Polyglot, 2001.
  • BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Německá gramatika. Plzeň: Fraus, 1995.
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. 43 s. ISBN 80-210-3626-5. info
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Übungen zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3347-9. info
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Übungen und Ergänzungsmaterialien zur Syntax des einfachen Satzes. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 42 s. ISBN 80-210-3079-8. info
  • GÖTZE, Lutz a Ernest W. B. HESS-LÜTTICH. Knaurs Grammatik der deutschen Sprache :Sprachsystem und Sprachgebrauch. München: Knaur, 1989. 624 s. ISBN 3-426-26421-8. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou dvouhodinových seminářů každý týden. Předmět je ukončen soubornou zkouškou z gramatiky a praktického jazyka. Zkouška zahrnuje praktický a teoretický gramatický test z morfologie i syntaxe, dovednostní jazykový test a ústní zkoušku z praktického jazyka.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/NJ060