NJ061 Jazyková cvičení z němčiny 6

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cìlem předmětu je zìskánì základnìch řečových dovednostì a znalostì jazykových prostředků, které umoņnì studentům v tomto cizìm jazyce komunikovat. Důleņité je i vytvořenì kladného postoje ke kultuře národů, které cizìm jazykem, v nańem přìpadě německy, hovořì jako mateřským jazykem. K dosaņenì tohoto cìle přispìvá zařazenì konverzačnìch témat o reáliìch německy mluvìcìch zemì. Zařazeny jsou také informace o strategiìch a technikách učenì. Probìrá se slovnì zásoba a lexikálnì struktury k tématům: lidé a města. Komunikativnìm způsobem v rámci naznačených témat se opakujì a prohlubujì mluvnické jevy: adjektiva a postavenì slov ve větě hlavnì a vedlejńì, negace. Důraz je kladen na aplikaci znalostì jazykových prostředků v dovednostech
Výstupy z učení
Komunikativním způsobem v rámci naznačených témat student ovládá mluvnické jevy: adjektiva a postavení slov ve větě hlavní a vedlejší, negace. Dokáže aplikovat znalosti jazykových prostředků v dovednostech. Auf kommunikative Weise benutzt der Student innerhalb der angegebenen Themen die grammatischen Phänomene: das Adjektiv und die Position der Wörter im Haupt- und der Nebensatz, die Negation. Er kann Sprachkenntnisse in Fertigkeiten anwenden.
Osnova
  • Poslech: selektivnì a globálnì porozuměnì textům z rádiového vysìlánì a interview, Identifikace názorů. (1. – 3. týden) Mluvnì projev: navázánì kontaktu, zjińťovánì pomocì otázek zálib partnera komunikace, biografie osob, popis budov a měst, simulace situačnìho rozhovoru a jeho řìzenì. (4. – 6. týden) Čtenì: orientačnì a globálnì čtenì, porovnánì textů, strategie odhadu významu slov. (7. – 9. týden) Psanì: sestavenì koherentnìch textů k tématům popis osobnosti, ņivotopis, kreativnì psanì s vyuņitìm kooperativnìho psanì. (10. – 12. týden)
Literatura
  • PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Dörte WEERS. Em neu 2008 Brückenkurs : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe B1+. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2008. 128 s. ISBN 9783195016964. info
  • DUSILOVÁ, Doris. Cvičebnice německé gramatiky : příklady k základním gramatickým jevům s řešením. 2. rozš. vyd. Praha: Polyglot, 1998. 431 s. ISBN 8090198821. info
Výukové metody
Sprachpraktische Übungen - jazyková cvičení
Metody hodnocení
test
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.