NJ_AA10 Úvod do studia němčiny

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jana Baroková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. (přednášející)
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Váňa, Ph.D. (přednášející)
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_AA10/01: Po 8:25–9:10 učebna 50, J. Baroková, A. Brychová, J. Budňák, V. Janíková, T. Káňa, M. Muzikant, H. Peloušková, P. Váňa, R. Wagner
NJ_AA10/02: Pá 26. 9. 16:40–18:20 učebna 60, Pá 17. 10. 16:40–18:20 učebna 60, Pá 31. 10. 16:40–18:20 učebna 60, Pá 14. 11. 16:40–18:20 učebna 60, Pá 28. 11. 16:40–18:20 učebna 60, Pá 12. 12. 16:40–18:20 učebna 60, J. Baroková, A. Brychová, J. Budňák, V. Janíková, T. Káňa, M. Muzikant, H. Peloušková, P. Váňa, R. Wagner
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem přednáškového cyklu je seznámit studenty s efektivními studijními strategiemi, klíčovými materiály ke studiu a také s obsahy předmětů a organizací studia v oborech Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro ZŠ a Lektorství cizího jazyka – německý jazyk.
Po absolvování přednáškového cyklu studenti by měli být schopni
- pojmenovat jednotlivé disciplíny, které jsou relevantní pro studium němčiny jako cizího jazyka,
- identifikovat obsah studijních předmětů, které se nabízejí v rámci studijních programů realizovaných na katedře německého jazyka,
- porozumět základním pojmům běžně používaným v jazykovědě, literární vědě a didaktice a vysvětlit je vlastními slovy,
- přiřazovat klíčové pojmy příslušným disciplínám,
- pojmenovat cíle různých disciplín vyučovaných v rámci studia německého jazyka a posoudit jejich přínos ve výuce cizích jazyků.
Osnova
 • 1. Blok (3 přednášky): Studium německého jazyka a literatury na PdF MU
 • ● Cíl a organizace studia, struktura studijního oboru
 • ● Studijní strategie, literatura a jiné informační zdroje
 • ● Postavení němčiny v České republice a ve světě
 • 2. Blok (2 přednášky): Didaktika a interkulturní komunikace (IKK)
 • ● Oborově didaktická složka studia
 • ● Sociokulturní složka studia cizího jazyka a interkulturní učení
 • 3. Blok (3 přednášky): Literatura
 • ● Co je literatura a co je cílem jejího studia v rámci studijních programů na katedře německého jazyka
 • ● Přístupy k analýze literárního textu
 • ● Základy studia literatury pro děti a mládež
 • 4. Blok (4 přednášky): Jazykověda
 • ● Postavení filologie mezi ostatními vědeckými disciplínami; předmět jazykovědy a vnitřní dělení jazyka do jazykových plánů
 • ● Jazykovědné školy a různé cíle a metody zkoumání jazyka
 • ● Charakteristika němčiny a dělení jazyků podle hlediska geografického, genetického a typologického
 • ● Dělení němčiny: standardní a sociokulturní variety, vývojová stádia a jejich odraz v současných dialektech.
Literatura
  povinná literatura
 • KÁŇA, Tomáš. Úvod do studia německého jazyka (struktura předmětu na PdF MU). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 44 s. ISBN 80-210-3980-9. info
 • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 243 s. ISBN 80-85839-24-5. info
  doporučená literatura
 • Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Edited by Hans Barkowski - Hans-Jürgen Krumm. Tübingen: A. Francke Verlag, 2010. x, 370. ISBN 9783772083228. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
  neurčeno
 • Duden : deutsches Universalwörterbuch : [A-Z] (Variant.) : Deutsches Universalwörterbuch : [A-Z] : Deutsches Universalwörterbuch : [A-Z] [Drosdowski, 1996]. Edited by Günther Drosdowski. info
 • Rösch, Heidi. Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Berlin: Akademie Verlag 2011.
 • Grübel, Rainer, Ralf Grüttemeier a Helmut Lethen. BA-Studium Literaturwissenschaft. Ein Lehrbuch. Reinbek: Rowohlt 2005.
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 175 s. ISBN 978-80-210-5035-8. info
 • TOMAN, Jindřich. Příběh jednoho moderního projektu : Pražský lingvistický kroužek, 1926-1948. Translated by Vladimír Petkevič. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2011. 348 s. ISBN 9788024618623. info
 • Duden. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 8., überarbeitete Aufl. Berlin: Dudenverlag, 2009. 1343 s. ISBN 9783411040483. info
 • MEIBAUER, Jörg. Einführung in die germanistische Linguistik. 2., aktualisierte Aufl. Stuttgart: J.B. Metzler, 2007. xi, 369. ISBN 9783476021410. info
 • CORNEJO, Renata a Filip CHARVÁT. Einführung in das Studium der Literatur : ein Lehr- und Arbeitsbuch für den Literaturunterricht. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2005. 158, vi. ISBN 8070446595. info
 • RÖTTGER, Evelyn. Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht : das Beispiel Deutsch als Fremdsprache in Griechenland. Hamburg: Dr. Kovač, 2004. xii, 375. ISBN 3830016492. info
 • AMMON, Ulrich. Variantenwörterbuch des Deutschen : die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. New York: Walter de Gruyter, 2004. lxxv, 954. ISBN 3110165759. info
 • BACK, Otto. Österreichisches Wörterbuch :Neubearbeitung : mit den neuen amtlichen Regeln. 39. Aufl. Wien: Öbv & hpt, 2001. 984 s. ISBN 3-209-03116-9. info
 • EWERS, Hans-Heino. Literatur für Kinder und Jugendliche : eine Einführung in grundlegende Aspekte des Handlungs- und Symbolsystems Kinder- und Jugendliteratur : mit einer Auswahlbibliographie Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft. München: Wilhelm Fink Verlag, 2000. 320 s. ISBN 3825221245. info
 • CHODĚRA, Radomír. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2000. 167 s. ISBN 8070421576. info
Výukové metody
Přehledové přednášky a samostatné studium doporučené literatury.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test. Hranice úspěšnosti: 60 % celkového počtu bodů.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Důležité weby:
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.doc?info=1
http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/aktuality/
http://www.ped.muni.cz/studium/
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2013/NJ_STY/um/1STILISTIK-Script2013.docx
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční v pondělí..
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.