NJ_D721 Online němčina: gramatika B1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
PhDr. Mgr. Vojtěch Štilec (přednášející)
Mgr. Jana Veličková (přednášející)
Mgr. Daniela Bednaříková (pomocník)
Mgr. Barbora Kousalová (pomocník)
Bc. Zdeněk Paluřík (pomocník)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalosti němčiny na úrovni A2 podle SERR.
--
Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 nach dem GER.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz slouží k procvičení a upevnění používání vybraných gramatických témat a úrovni B1 podle SERRJ. Na konci tohoto kurzu bude student schopen prakticky používat tyto vybrané procvičené gramatické jevy.
--
In diesem Kurs werden Sie ausgewählte Grammatikthemen auf dem Niveau B1 (laut GER) üben und festigen. Am Kursende sollen Sie diese Grammatikthemen praktisch anwenden können.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen prakticky používat vybrané procvičené gramatické jevy na úrovni B1 podle SERRJ.
opakování: předložky
opakování: vazby sloves s předložkami
skloňování přídavných jmen
vazby přídavných jmen s předložkami
genitiv, N-deklinace
imperativ
konjunktiv II
pasiv
Plusquamperfekt
slovesa v perfektu
vazby sloves s předložkami
sloveso werden
číslovky
--
Am Kursende sollen Sie diese Grammatikthemen auf dem Niveau B1 (laut GER) praktisch anwenden können.
Wiederholung: Präpositionen
Wiederholung: Verben im Präsens
Adjektivdeklination
Adjektive mit Präpositionen
Genitiv, N-Deklination
Imperativ
Konjunktiv II
Passiv
Plusquamperfekt
Verben im Perfekt
Verben mit Präpositionen
werden
Zahlwörter
Osnova
  • - ...
Literatura
    povinná literatura
  • veškeré materiály jsou vloženy v interaktivní osnově předmětu
    neurčeno
  • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Michaela PERLMANN-BALME. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. 1. Auflage. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 240 stran. ISBN 9783190116577. info
  • RUSCH, Paul a Helen SCHMITZ. Einfach Grammatik : Űbungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Berlin: Langenscheidt, 2007. 271 s. ISBN 9783468494963. info
  • HERING, Axel, Michaela PERLMANN-BALME a Magdalena MATUSSEK. Übungsgrammatik :Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2002. 248 s. ISBN 3190016577. info
Výukové metody
online kurz
--
E-Learning-Kurs
Metody hodnocení
Kurz je dle vlastní volby možno ukončit buď zápočtem nebo zkouškou. Pro získání zápočtu musí studenti složit tři online průběžné testy k procvičovaným tématům a vyplnit zpětnovazebné formuláře ke kurzu. Studenti, kteří si zvolí ukončení zkouškou, musí navíc uspět u online závěrečného testu ke všem procvičovaným tématům.
--
Der Kurs kann nach eigener Wahl der Teilnehmer entweder mit einem „Zapocet“ oder einer „Prüfung“ abgeschlossen werden. Für den Zapocet müssen die Studierenden drei Online- Modultests bestehen und Reflexionsbögen ausfüllen. Studierende, die den Kurs mit einer Prüfung abschließen möchten, müssen zusätzlich noch einen Online-Abschlusstest zu allen geübten Themen bestehen.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: online kurz.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/NJ_D721