NJ_G990 Práce s autentickými texty

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NJ_KORP Korpusová lingvistika
Základní znalosti o lingvistice na úrovni Úvodu do studia jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Kurs macht die Studierenden mit der korpusunterstützten linguistischen Forschung bekannt. Die AbsolventInnen sollten fähig sein, sich für ihre zukünftige Arbeit entsprechende Korpora zu wählen und zu nützen. Dabei sollten sie auch einen kritischen Zugang zu den Korpusdaten erlernen. Besondere Aufmerksamkeit wird der kontrastiven Arbeit mit dem Parallelkorpus InterCorp gewidmet.
--
Česky:
Předmět seznamuje s korpusovou metodou výzkumu jazyka. Absolventi semináře by měli být schopni samostatně vytěžovat dostupné jazykové korpusy, přitom by měli získat kritický postoj ke korpusovým datům. Hlavní důraz je kladen na práci s paralelním korpusem InterCorp.
Výstupy z učení
Deutsch: Am Ende der Lehrveranstaltung können die Studierenden:
- mit den wichtigsten Sprachkorpora für DaF/DaZ sicher umgehen;
- Abfragen nach unterschiedlichen Kriterien zusammenstellen;
- Korpusdaten für linguistische und didaktische Forschung und Zwecke nutzen.
--
Česky:
Po absolvování předmětu absolventi dovedou:
- pracovat s nejdůležitějšími korpusy relevantními pro němčinu jako cizí jazyk;
- sestavit dotazy podle různých kritérií;
- používat korpusová data pro lingvistický a didaktický výzkum a potřeby.
Osnova
 • „Der Corpus”, das Korpus und das Sprachkorpus; elektronisches Sprachkorpus (eine Beschreibung)
 • Korpustypologie
 • einsprachige Korpora
 • parallele Korpora
 • Problematik der Korpusdaten (Pro und Kontras)
 • Die wichtigsten deutschen Korpora (DeReKo, DGD, DWDS, Wortschatz - Leipzig)
 • British National Corpus
 • Český národní korpus (Das Tschechische Nationalkorpus) und das Projekt „InterCorp“
 • Arbeit mit den Korpusmanagern „KonText“ und "COSMAS II"
 • --
 • Česky:
 • Korpus a jazykový korpus
 • Elektronický jazykový korpus - popis
 • Typologie korpusů
 • --jednojazyčné jazykové korpusy
 • --paralelní jazykové korpusy
 • Problematika korpusových dat (jednojazyčných i paralelních korpusů
 • Nejdůležitější korpusy němčiny (DeReKo, DGD, DWDS, Wortschatz-Leipzig)
 • British National Corpus
 • Český národní korpus a InterCorp
 • Práce s manažerem "KonText" a "COSMAS II"
Literatura
  povinná literatura
 • KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 243 s. ISBN 978-80-210-6994-7. info
  doporučená literatura
 • Wichmann, Anne / Fligelstone Steven / McEnery Tony / Knowles Gerry [eds.]: Teaching and language corpora. London - New York: Longman; 1997. ISBN 0-582-27609-8 (Od Brna nejblíž dostupné v UB Wien.)
 • Český národní korpus :úvod a příručka uživatele. Edited by Jan Kocek - Marie Kopřivová - Karel Kučera. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta UK - Ústav Českého národního korpusu, 2000. 156 s. ISBN 80-85899-94-9. info
Výukové metody
Diskussionen über Sprachkorpora und ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile der korpusgestützten wissenschaftlichen Arbeit; praktische Korpusrecherchen (im PC-Labor); kurze Präsentationen
--
Česky:
diskuse o jednotlivých korpusech, jejich výhodách a nevýhodách; vytěžování korpusů; krátké prezentace
Metody hodnocení
"Zápočet" (2 ECTS): Schriftlicher Test (ca. 20 Min.) in der vorlesungsfreien Zeit.
"Kolokvium" (4 ECTS): Abgabe einer kurzen Seminararbeit (10-15 Seiten) zu einer sprachlichen Erscheinung, die anhand Korpusdaten beschrieben werden kann.
--
Česky:
Zápočet (2 kr.): Písmný test ve zkouškovém období (cca. 20 min.).
Kolokvium (4 kr.): Odevzdání krátké seminární práce (10-15 stran) - ukázka řešení jazykového problému pomocí korpusových dat.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2016/NJ_KORP/seminar_02.qwarp
Kontaktní výuka probíhá šestkrát za semestr, ve čtvrtek nebo v pátek.

Vzhledem k charakteru náplně předmětu probíhá výuka v jazyce, na němž se účastníci shodnou na úvod semestru (česky, německy, popř. anglicky)

Die Kommunikatiossprache (Tschechisch, Englisch, Deutsch) dieser Lehrveranstaltung wird ihrem Inhalt entsprechend am Anfang des Semesters vereinbart.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Výuka probíhá v pátek.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.