OV333 Mediální studia a žurnalistika pro mediální výchovu

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
on line kurs. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 2/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou tři (v návaznosti na tři tematické bloky kurzu). 1) Seznámit studující s aktuálním pojetím mediální výchovy respektive mediální gramotnosti ve výuce na základních a středních školách. 2) Seznámení studující se základními tématy mediální teorie (vývoj médií, vliv médií, percepce médií, média a socializace) a 3) s principy práce v médiích a tvorby mediálních sdělení (se zaměřením na zpravodajství, publicistiku a jejich typy).
Výstupy z učení
Studující bude po úspěšném absolvování předmětu schopen: (1) Vysvětlit význam a náplň průřezového předmětu Mediální výchova. (2) Vysvětlit základní principy fungování médií ve společnosti. (3) Kriticky rozlišovat mezi mediálními žánry a (4) kriticky zanalyzovat mediální sdělení.
Osnova
 • Blok 1: - Mediální výchova - Mediální gramotnost - Digitální gramotnost - Média a výuka Blok 2: - Stručná historie médií a veřejná služba - Komunikace a co to je - Nová média, síťová média - Publika Blok 3: - Redakční struktury, vlastnické struktury - Nastolování agendy, hodnoty zprávy - Novinář, jeho postavení a role ve společnosti - Novinářská profese a nová média
Literatura
  povinná literatura
 • JEŽEK, Vlastimil a Jan JIRÁK. Média a my. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2014. 145 s. ISBN 9788073313043. info
 • KAPOUN, Pavel. Média ve vzdělávání. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra informačních a komunikačních technologií, 2013. 100 s. ISBN 9788074643996. info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2. info
 • LABISCHOVÁ, Denisa. Didaktika mediální výchovy. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 9788074640261. info
 • FISKE, John. Introduction to communication studies. Edited by Ron Becker - Elana Levine - Darrell Newton - Pamela Wilson - Henry Jen. Third edition. London: Routledge, 2011. li, 195. ISBN 9780415596497. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 8071782009. info
  doporučená literatura
 • FISKE, John. Jak rozumět populární kultuře. Edited by Petr A. Bílek. Vydání první. Praha: Akropolis, 2017. 319 stran. ISBN 9788074701900. info
 • Media & cultural theory. Edited by James Curran - David Morley. 1st pub. London: Routledge, 2006. xi, 308. ISBN 0415317053. info
  neurčeno
 • MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-4. info
Výukové metody
Distanční on-line kurz s třemi průběžnými testy a minimálně dvěma povinnými on-line konzultacemi závěrečné písemné práce (odborný text na téma dle výběru studujícího).
Metody hodnocení
Výuka probíhá distančně. Studující vyplňují tři průběžné on-line testy (za každým blokem 1x) a odevzdávají písemnou práci v rozsahu 5ti normostran. Všechny součásti hodnocení jsou povinné a bodované. Pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 60% z celkového počtu bodů (předpokládaný celkový počet bodů je 100).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/OV333