OV3BP_DF2 Dějiny filozofie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 9:00–9:50 učebna 50
Předpoklady
OV3BP_DF1 Dějiny filozofie 1 && NOW ( OV3BP_SDF2 Seminář k dějinám filozofie 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen -pochopit klíčové momenty novověké metafyziky, epistemologie a metodologie. -vysvětlit základní principy velkých filozofických koncepcí té doby -dokáže rovněž patřičně interpretovat myšlenky a důvody významných novověkých filozofů.
Osnova
  • 1. Renesanční platonismus versus renesanční aristotelismus. 2. Myšlení vrcholné renesance (filosofie a věda). 3. Pojem novověk a jeho naplnění. F. Bacon. 4. Descartova cesta ke "Cogito, ergo sum" a její důsledky. 5. Reakce na Descartův dualismus a nejen na něj. Spinoza.Genius Leibnizův. 6. Skromnost filosofa Locka a jeho vliv v následujících dějinách filosofie. 7. Berkeleyova kritika J.Locka a jeho cesta k " Být, znamená být vnímán." 8. Humův čistý empirismus? 9. Optimistický racionalismus osvícenství. 10. Filosofie I.Kanta, základní přelom v dějinách myšlení. 11. Filosofie Fichtova, duchovní odkaz doby. 12. Filosofie Schellingova, protipól filosofie Fichtovy? 13. Hegelova filosofie filosofií svobodného či nesvobodného člověka?
Literatura
  • Blecha, Ivan. Filosofie. Olomouc : Vydavatelství Olomouc, 2004, 279s. ISBN 80-7182- 147-0
  • SCRUTON, Roger. Krátké dějiny novověké filosofie. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 1999. 316 s. ISBN 80-85947-29-3. info
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : (od Thaleta k Rousseauovi). 2. rozš. vyd. Praha: Paseka, 1999. 374 s. ISBN 8071852430. info
  • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
  • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 2. nezměn. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1995. 314 s. +. ISBN 80-7111-021-3. info
  • SOBOTKA, Milan. Dějiny novověké filosofie. Praha: Filozofický ústav, 1993. info
Výukové metody
Typ výuky: přednáška
Metody hodnocení
Závěr: ústní zkouška. Tři otázky-správná reakce na všechny tři. Student musí prokázat znalosti relevantní povinné literatuře a obsahu výuky (viz syllabus).
Navazující předměty
Informace učitele
Témata seminárních prací : Hérakleitos versus Elejští? Platónův člověk člověkem dvou světů? Platónovo učení o duši Aristotelovo učení o duši Epikúros, žák Démokritův? Hérakleitovské inspirace ve stoicismu Obtížnost putování lidské duše k Jednu Novoplatónismus, inspirační zdroj křesťanství Výsledek pohledu do sebe sama Augustina Aurelia Ontologie G.Bruna Descartovo pojetí subjektu a jeho historický význam Místo Boha v Descartově filosofii Vnitřní rozpory Descartova dualismu Spinozovo a Brunovo pojetí subjektu Leibnizova transformace substance do jedinečného Lockova polemika s myšlenkou vrozených idejí Oprávněnost pojmenování J.Locka empirikem Neoprávněnost pojmenování Locka empirikem Proč měl Berkeley pravdu? Proč neměl Berkeley pravdu? Humův útěk k absolutnímu skepticismu La Mettrieovo pojetí člověka (srv.s Descartem) Podstata Kantova koperníkovského obratu Schellingovo pojetí přírody z pohledu člověka 21.stol. Hegelův pohled do dějin filosofie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/OV3BP_DF2