OV3BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OV3BP_SDE2/01: Út 10:00–10:50 učebna 36, S. Lesňák
OV3BP_SDE2/02: Po 17:00–17:50 učebna 75, S. Lesňák
OV3BP_SDE2/03: Po 11:00–11:50 učebna 33, S. Lesňák
OV3BP_SDE2/04: Po 12:00–12:50 učebna 33, S. Lesňák
OV3BP_SDE2/05: Út 15:00–15:50 učebna 56, S. Lesňák
Předpoklady
( OV3BP_SDE1 Seminář k dějinám etiky 1 )&& NOW ( OV3BP_DE2 Dějiny etiky 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - vysvětlit jednotlivé etické koncepce
- porozumět důsledkům a rozporům etických teorií
Osnova
  • 1. - 2. Filosofie dějin a etika – Hegel, Marx 3. - 4. Etika a problém svobodné vůle – Schopenhauer, Nietzsche 5. - 6. Etika a lidská existence – Kierkegaard a existencialismus 7. Utilitarismus a pragmatismus 8. - 9. Biologická a psychologická inspirace v etice - Bergson, Lorenz, Fromm 10. Jonas – etika odpovědnosti; environmentální etika 11. Problém spravedlnosti - Rawls 12. Postmoderna
Literatura
    doporučená literatura
  • JOHNSON, Oliver A. a Andrews REATH. Ethics : selections from classical and contemporary writers. 11th ed. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2012. ix, 562. ISBN 9780538452823. info
Výukové metody
Kolektivní diskuse, kritické zhodnocení jednotlivých autorů.
Metody hodnocení
Seminář. Ukončení zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní práce v semináři (prezentace a diskuze)a odevzdání práce digitálně zpracovaného konspektu přečtené literatury v rozsahu nejméně 5 norm. stran (do odevzdávarně v týdnu prezentace).
Prezentace musí sestávat z: 1. představení základních myšlenek zvoleného autora o morálce (co je dobro, co je správné a co nesprávné, jak máme jednat, ontologické a gnoseologické předpoklady) 2. praktické závěry pro výuku občanské výchovy a přípravu žáků pro život v ~ demokratické společnosti (k jakým hodnotám by vedl zvolen autor žáky na hodinách občanské výchovy? Soulad s demokracii? Rizika?) 3. srovnání s autorem z předchozího semestru 4. protiargumenty k myšlenkám prezentovaného autora a vlastní názor (vše se týka jenom morálky) Prezentace s tímto obsahem musí být předána do odovzdávarne večer před prezentací. Hodnoceno bude hloubka naplnění požadovaného obsahu prezentace, schopnost odpovědět na otázky, kvalita podkladu prezentace v odevzdávarně a předáni v termínu). Vopřed neomluvená neúčast v semináru (ze zdravotních důvodů) v den vlastní prezentaci bude hodnocená známkou F. Maximální povolený počet neomluvených absencí jsou tři. Při překročení tohoto počtu je student povinen kurs opakovat.
Informace učitele
Literatura: 1. Hegel, G. F. W.: Základy filosofie práva. Praha: Academia, 1992. s. 137-205. 2. Marx, K., Engels, B.: Německá ideologie: These o Feuerbachovi a kap. Feuerbach. In: Sp. sv. 3, Praha 1958, s. 17 – 90. nebo - Valach, M.: Marxova filozofie dějin. Brno, nakl. L. Marka, 2005. 3. Schopenhauer, A.: Metafyzika lásky. Olomouc 1992. 4. Nietzsche, F.: Duševní aristokratismus. Votobia, Olomouc 1993. 5. Kierkegaard, S.: Buď alebo. Bratislava: Kalligram, 2007. 6. Sartre, J. P.: Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004. (celou) a Camus, A.: Mýtus o Sysifovi. Praha: Svoboda, 1995. (celé) 7. James, W.: Pragmatismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. nebo Singer, P.: Osvobození zvířat. Praha: Práh, 2001. nebo Mill, J.S.: Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011. 8. Fromm, E.: Mít nebo být? Praha, Naše vojsko, 1992. nebo Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000. nebo Wilson, E.O.: O lidské přirozenosti. Praha. NLN, 1993. nebo Fromm, E.: Strach ze svobody.Praha, Naše vojsko, 1993. nebo Bergson, H.: Dva zdroje morálky a náboženství. Praha: Vyšehrad, 2007. 9. Jonas, H. Princip odpovědnosti. Praha: Oikoymenh, 1997. nebo Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha: SLON, 2006. 11. Rawls, J.: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995. 12. Welsch, W.: Postmoderna. KLP, Praha 1993. nebo Lipovetski, G.: Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/OV3BP_SDE2