PDR_KKM1 Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/10. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Hložková
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
PDR_MVP2 Metodologie vědecké práce 2
1) V diskusi prokázat znalost jednotlivých metod (příklady možného použití, výhody a nevýhody). Předpokládá se prohloubená orientace v metodologické literatuře. 2) Předložení zpracovaného projektu dle požadavků (viz elektronický kurz). Součástí projektu je velmi přesné vymezení cílů, předmětu výzkumu, v případě kvantitativního výzkumu navržených hypotéz, definice proměnných apod. Student obhájí vhodný postup (metodu) řešení vytyčených problémů a ověřování hypotéz. Na základě simulačního příkladu student načrtne způsob statistického zpracování dat a interpretaci možných výsledků. Součástí projektu je graficky ztvárněný výzkumný design (obhajoba a zdůvodnění designu). 3) Během studia metodologie studenti vypracují jednu seminární práci dle zadání vyučujícího. Studenti mohou vybírat z navržených úkolů: a) analýza cizojazyčného metodologického testu – překlad, interpretace a prezentace poznatků b) možnosti testování vědomostí a dovedností v rámci studia metodologie – návrh didaktického testu c) analýza vybraného paradigmatu a jeho aplikace na pedagogický výzkum (bude předmětem každého výzkumného projektu, ale může být též rozpracována jako samostatná práce) d) kvalitativní analýza textu a jeho interpretace e) didaktická transformace metodologických poznatků – studenti si vyberou jedno z nabízených témat a pokusí se ho odborně zpracovat a transformovat do multimediální prezentace 4) Předpokládá se základní orientace v některém z vybraných softwarů pro kvantitativní zpracování dat. Doporučený software je statistica, který je dostupný prostřednictvím licence MU na intranetu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen projektovat kvalitativní i kvantitativní výzkumný design, bude se dobře orientovat ve výzkumných metodách a ve způsobech analýzy a interpretace kvalitativních i kvantitativních dat. Smyslem disciplíny je prohloubení vědomostí a dovedností studentů z oblasti zkoumání pedagogických jevů a posílení jejich samostatného metodologického uvažování.
Osnova
 • Uvedení do základů metodologie Vztah mezi metodologií a sociální pedagogikou. Metodologie a výzkum sociálně pedagogické reality (rozdíl mezi přírodní a individuální realitou). Metodologické prostředky a cíle poznávání (epistémé, techné, doxa). Zkušenost a empirické metody. Metody hermeneutiky. Kvalitativní a kvantitativní metody. Analytické myšlení (statistická, kauzální, historiografická, soubory dat, vlastností, operacionalismus, práce s daty aj. Metodologie a humanitní disciplíny. Realita a teorie, modely sociální reality. Subjekt – objektový vztah (v různém pojetí, např. I. Kanta). Otázky kauzality a vědeckého zákona. Metrie, edukometrie sociometrie. Induktivní a deduktivní modely. Schematizace a rekonstrukce v metodologii. Syntetický přístup. Metodologické otázky sociální vědecké komunikace a interpretace. Sémantizace a sociální vztahy (slova a realita). Logické elementy v metodologii, definování a logická tvrzení, formy logického usuzování a vyvozování závěrů. Deskripce a odborný jazyk, predikce a explanace. Paradigmata v metodologii Změny vědeckého paradigmatu: pozitivizmus (sociální pozitivizmus), darwinismus (sociální darwinismus), behaviorismus, pragmatismus, existencionalismus, marxismus, socialismus, systémové (strukturální) modely, realismus, empirismus, fenomenologie aj. Osobní zkušenost - náhodná data. Empirismus pravděpodobnost. Paradigma v metodologické pedagogiky a sociální pedagogiky Metodologický význam sociální a výchovné reality. Výchova a učení jako výzkumné paradigma (sociální a individuální realita). Sociální jednání a rozhodování. Změny v sociální realitě a chování jedince. Socializace a míra přizpůsobení lidí. Odlišnosti v sociálním přizpůsobení a sociometrie - soubory dat. Sociální význam pracovní činnosti a profese, profesní příprava a sociální odlišnosti. Kulturní odlišnosti a aspekty metodologie. Metodologický a odborný text Formy odborného sdělení, koncept výkladu tématu, odborná stať, studie, odborné sdělení, esej, recenze, anotace, seminární projekt, diplomová práce, výzkumná práce apod. Vědecká informace a běžné informace. Pedagogická a sociální informace a její metodologická hodnota, význam a smysl. Fakta a faktografická hodnota informace. Kvalitativní metody a pedagogické a sociální jevy: Kvalitativní metody a teorie, její sociální pojetí. Terénní výzkum. Pojetí kategorie a její kódování, dimenze. Paradigmatický model kvalitativního výzkumu. Vztahy mezi kategoriemi, kontextuální podmínky pozorování. Induktivní a deduktivní postupy. Teoretické rámce – konceptualizace příběhu. Znaky a vlastnosti teorie. Analytický pohled na jevy a procesy. Interakční vlivy a matice. Empirie versus formální teorie (východisko pro rozhovor a pozorování). Metoda záznamů a diagramů, postupy třídění jevů (dat). Vědecké zásady a empirické ukotvení kvalitativního výzkumu. Východiska kvalitativního výzkumu Hermeneutická koncepce, fenomenologická škola, Frankfurtská škola, vliv kognitivní a humanistické psychologie. Kombinování kvalitativních metod, triangulace. Kvalitativní pozorování, dotazování, rozhovor aj. Struktura písemné zprávy o kvalitativním výzkumu. Principy kvalitativního výzkumu, výzkumný problém, zdroje výzkumných problémů, formulování výzkumných otázek. Teoretická citlivost, definice a její zdroje (vztah mezi tvořivostí a vědou), práce s literaturou, definice pojmů. Postupy kódování, otevřené kódování (definice, postupy, označování jevů, vytváření kategorií a jejich pojmenovávání, rozvíjení jejich vlastností a dimenzí, možné záznamy), axiální kódování (definice, paradigma, jev, příčinné podmínky, kontext, intervenující podmínky, následky, spojování a rozvíjení kategorií podle paradigmatu), selektivní kódování, definice, vyložení kostry příběhu a identifikace, popis a konceptualizace, vztah kategorií k centrální kategorii, seskupování kategorií, zakotvení teorie. Proces v zakotvené teorii, indukce a dedukce, fungování procesů, proces pojatý do stadií nebo fází. Pomocné postupy, záznamy a diagramy, prezentace výzkumu, vědecké zásady a kvalitativní výzkum. Kvantitativní metody a zkoumání pedagogických a sociálních jevů Pozorování: pozorování jako výzkumní metoda, jeho struktura a možnosti poznání (dlouhodobé x krátkodobé, introspekce a extrospekce, přímé a nepřímé, standardizované a nestandardizované). Výsledky pozorování. Reliabilita a validita pozorování, možné zdroje chyb. Rating: rating a jeho užití v pedagogickém výzkumu. Definice, kategoriální, numerická, posuzovací, grafická a kumulativní škála. Praktická konstrukce položek různého typu. Dotazník (anketa): druhy položek a jejich konstrukce, Likertova škála a škálové položky v dotaznících. Zásady konstrukce dotazníku (jasnost a srozumitelnost položek, jednoznačnost atd.). Kategorizace a systematizace získaných dat, třídění prvního, druhého a třetího stupně. Interpretace výsledků třídění. Rozhovor, interwiev, beseda: druhy (výzkumný, diagnostický, psychoterapeutický). Formy rozhovoru (individuální, skupinový atd.). Výzkumná specifika rozhovorů. Projektivní metody: výhody a nevýhody projekčních technik. Verbální metody (asociační experiment, testy nedokončených vět, projektivní interview. Grafické techniky (např. analýza kresby) a manipulační techniky (např. test ohýbání drátu, Lüscherův test). Obsahová analýza: analýza osobní dokumentace, analýza školské a školní dokumentace, analýza odborného textu. Sémantické metody: sémantický diferenciál, Význam metody a možnosti využití, bipolární škály a faktor hodnocení, aktivity a potence (popřípadě i další). Konstrukce sémantického diferenciálu, grafické znázornění výsledků. Metody měření sociálních vztahů: sociometrické techniky, SORAD, zkoumání preferenčních postojů. Q-metodologie: význam a použití metody (některé možné příklady), tzv. q-typy, q-třídění, minimální q-třídění, třídění strukturované a nestrukturované. Testy: pojmové vymezení, druhy testů. Psychologické - testy inteligence (A. Binet, J.P. Guilford R.B. Cattell atd.), testy osobnosti (Eysenckův osobnostní dotazník, TEZADO a jiné), testy psychomotorické. Testy vědomostí a dovedností: jejich klasifikace, druhy testových úloh (otevřené a uzavřené úlohy), Zásady tvorby didaktických testů. Experiment: možné využití ve vědeckém výzkumu, druhy experimentu (laboratorní, simulační, přirozený, formující), pravidla pro realizaci experimentu. Základy statistických postupů a zpracování kvantitativních dat Teorie deskripční (popisné – kvalitativně popisujeme určitý jev) a explanační (vysvětlujeme daný jev), predikční (předpovídání daného jevu). Fáze práce s daty, získávání dat, analýza dat, interpretace dat Základní a výběrový soubor: statistický soubor, kritérium pro členství v množině, základní soubor nebo též universum. výběrový soubor, rozsah souboru, reprezentativnost, metody náhodného výběru, stratifikovaný náhodný výběr, vícestupňový shlukový výběr, systematický výběr, výběr na základě dobrovolnosti, výběr na základě dostupnosti, kvótní výběr Základní statistické znaky: vlastnosti prvků, URČUJÍCÍ, ZKOUMANÉ, Zkoumané znaky jako PROMĚNNÉ, nezávisle proměnná, závisle proměnná, druhy znaků (proměnných), znaky KVALITATIVNÍ, znaky KVANTITATIVNÍ, znaky ALTERNATIVNÍ, znaky MOŽNÉ, znaky SPOJITÉ, znaky NESPOJITÉ (diskrétní) Charakteristika proměnných, definice jednotlivých úrovní měření: NOMINÁLNÍ, ORDINÁLNÍ (pořadová), METRICKÁ, POMĚROVÁ DATA Druhy rozdělení a jejich charakteristiky: míra polohy (jejich využití u různých typů dat, průměr, medián, modus, rozptýlenosti (variační rozpětí, rozptyl a směrodatná odchylka), špičatosti a šikmosti. Testování hypotéz, princip, testové kritérium, výpočet pravděpodobnosti, hladina významnosti, uveďte na konkrétním příkladu) Statistické zpracování a interpretace dat, základy ovládání software Statistica Základní pojmy – Popisná i induktivní statistika, míry centrální tendence, průměr, modus, modus, směrodatná odchylka, rozptyl, míra šikmosti a špičatosti, histogram. Předpokládá se dovednost v užití interpretačních postupů na základě znalosti popisné statistiky. Statistická indukce – statistický odhad, testy normality rozdělení, testování hypotéz, chí-kvadrát, t-testy, korelační analýza, regresní analýza, analýza rozptylu. Vícerozměrné statistické metody – analýza hlavních komponent, faktorová analýza, shluková analýza, diskriminační analýza. Základy práce s programem Statistica – popis základní oken v programu statistica, práce se vstupními daty, kontrola dat, tvorba tabulek a práce s nimi, zobrazování dat, grafy vstupních dat, grafy bloku dat, výstupy, pracovní sešity a protokoly, úprava grafů. Literatura Viz doporučená literatura. Seznam je postupně aktualizován. Předpokládá se jak orientace k nižních titulech kvalitativní, tak kvantitativní metodologie, stejně jako orientace v časopisech Pedagogika a Pedagogická orientace.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
 • HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004.
 • KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Praha : Academia, 1972.
 • KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research (Orig.). Vyd. 1. Praha : Academia, 1972.
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2003.
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V.; ŠVEC, Š. Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005.
 • MORGAN, D. L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 2001.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998.
 • STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 1999.
  doporučená literatura
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.
 • CHRÁSKA, M. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. Olomouc : UP, 1995.
 • CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc : UP, 2003.
 • MARŠÁLOVÁ, L. Metodologia a metody psychologického výzkumu. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1990.
 • PLICHTOVÁ, J. Metódy socialnej psychológie zblízka. Kvalitatívné a kvantitatívné skúmanie sociálných reprezentacií. Bratislava : Média, 2002.
 • SILVERMAN, D. Jako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : IKAR, 2005.
 • ŠVEC, Š. a kol. Metodológia vied o výchove. Bratislava : IRIS, 1998.
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Výuka probíhá blokově dle připraveného rozpisu (Institut výzkumu školního vzdělávání). V rámci společných konzultací v průběhu semstru studenti připraví a obhájí své práce. Zkouška je písemná (test) a náseldně ústní. Součástí zkoušky je obhajova projektu výzkumu realizovaného v rámci disertační práce. Týden před konáním zkoušky studenti zašlou všechny své realizované práce v rámci přípravy na daný předmět.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/mod/resource/view.php?id=8832
Požadavky ke zkoušce: 1) V diskusi prokázat znalost jednotlivých metod (příklady možného použití, výhody a nevýhody). 2) Doložit projekt výzkumu (obhájený při zkoušce v předmětu Základy metodologie vědecké práce), který tvoří základ disertační práce s rozpracovanými výzkumnými metodami, resp. technikami a návrhem analýzy dat (údajů), modelový nebo reálný příklad. 3) Předpokládá se základní orientace v některém z vybraných softwarů pro kvantitativní zpracování dat. Předmět má e-learning. Další materiály jsou dostupné z: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=641
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/PDR_KKM1