PDR_MVP2 Methodology 2

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/10. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Institute for Research in School Education - Faculty of Education
Contact Person: Gabriela Hložková
Supplier department: Institute for Research in School Education - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
PDR_MVP1 Methodology 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
to understand scientific cognition in the development of pedagogical sciencesm to understand the specificity of quantitative and qualitative methodology a be able to create a project of pedagogical research.
Syllabus
 • 0. Thematic unit – introduction
 • From the pedagogical research to educational research - development, state, perspectives
 • Institutional and information basis of the research
 • Process, design and methods of the educational research
 • Dissertation research – from the project to disseratation thesis
 • 1. Thematic unit – educational environment
 • Models of educational reality and educational environment - basis for the research
 • The investigation of the school culture and their methodology
 • The investigations of school/class climate and their methodology
 • Design and research of educational environments instructional design
 • 2. Thematic unit – aims of education
 • The aims of general education - historic, comparative and theoretical reflexion
 • The aims of field educationhistoric, comparative and theoretical reflexion
 • The investigations of the teacher conceptions of aims and theri methodology
 • 3. Thematic unit – content of education
 • The investigation of curriculum
 • Models of didactic transformation and reconstruction
 • The investigations of didactic transformation and reconstruction
 • Content analyses of curricular documents
 • The investigations of realized curriculum and their methodology
 • 4. Thematic unit – pedagogical communication and interaction: processes of teaching and learning and their actors
 • The investigations of pedagogical communication and interaction and their methodology
 • The investigations of the processes of teaching and learning and their methodology
 • The taechers and pupils (pre)concepts - research, diagnostic, intervention
 • The investigations of styles and strategies of the teaching
 • The investigations focused on the teaching conceptions and methods
 • the efficacy and quality of teachibg as the research problem
 • 5. Thematic unit – the creativity as the source of the personal development
 • The investigation of expressivity and creativity
 • The discovery learning and creativity - methodology and investigations
 • (Cognitive) activization in the learning process as the condition of personal development - methodology and research
Literature
  required literature
 • Němec, J., & Vlčková, K. (2011). Vnímání sociálního klimatu žáky: srovnání 1. a 2. stupně základní školy. In E. Walterová et al., Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 162–196). Praha: Karolinum.
 • Šebestová, S. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno: Masarykova univerzita
 • Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. et al. (2011). Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. Brno: Masarykova univerzita.
 • Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Brno: Paido.
 • Hejný, M., & Kuřina, F. (2001). Dítě, škola, matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál.
 • Jelemenská, P. (2009). Model didaktické rekonstrukce z metodologického pohledu. In M. Janíková, & K. Vlčková et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 145–167). Brno: Paido.
 • Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlček, P. (2011). Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality. Praha: NÚV. (kap. 2.1).
 • Janík, T., Lokajíčková, V., & Janko, T. (2012). Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky. Orbis scholae, 6(3).
 • Hloušková, L. (2008). Proměny kultury školy v pedagogických diskurzech. Brno: FF MU.
 • Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido. (kap. 1, 4, 5).
 • Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
 • Knecht, P. (2011). Kontinuita kurikula mezi 1. a 2. stupněm v české ZŠ: pohledy do RVP ZV a žákovských sešitů. In E. Walterová et al., Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 103–136). Praha: Karolinum.
 • Zounek, J. (2009). E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: MU.
 • Švec, Š. et al. (2009). Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido.
 • Janík, T. (2007). Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), 12–33.
 • Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Eds.), (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido.
 • Skalková, J. (2007). Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v kontextu současnosti. Orbis scholae, 1(1), 7–20.
 • Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
 • Dvořák, D. (2009). Řazení učiva v soudobých teoriích kurikula. Pedagogika, 59(2), 136–152.
 • Janíková, M. & Vlčková, K. et al. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido. (kap. 1 a 2).
 • Píšová, M. et al. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
 • Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: Obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 60(3), 262–287.
 • Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.
 • Slavík, J. (2011). K předmětu didaktik v estetických oborech vzdělávání. Pedagogická orientace, 21(2), 207–225.
Teaching methods
lectures, discussion
Assessment methods
To submit dissertation project in written form.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/PDR_MVP2